Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (druk nr 260) 260o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (druk nr 260) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 260
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 259) 259o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 259) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 259
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258) 258o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 258) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 258
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 257) 257o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 257) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku nr 257
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 256) 256o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 256) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 256
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 255) 255o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 255) Biuro Legislacyjne do druku nr 255
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 251) 251o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 251) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 251
Opinia do ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania(druk nr 248) 248o.pdf

Opinia do ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania(druk nr 248) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 248
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 250) 250o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 250) Biuro legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 250
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk nr 252) 252o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk nr 252) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 252
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 249) 249o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 249) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 249
Opinia do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 242) 242o.pdf

Opinia do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 242) Biuro legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku nr 242
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 241) 241o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 241) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 241
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 240 240o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 240 Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 240
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 239) 239o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 239) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 239
 Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 238) 238o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 238) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 238
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 235) 235o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 235) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 235
Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (druk nr 234) 234o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. (druk nr 234) Biuro Legislacyjne
Aldona Figura
do druku nr 234
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 233) 233o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 233) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 233
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 232) 232o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 232) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 232
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk nr 230) 230o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (druk nr 230) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku nr 230
Opinia do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 231) 231o.pdf

Opinia do ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 231) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku nr 231
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 229) 229o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 229) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 229
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 228) 228o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe (druk nr 228) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 228
Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227) 227o.pdf

Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 227
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 226) 226o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 226) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 226
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druk nr 225) 225m.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druk nr 225) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 225
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 216) 216o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 216) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 216
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215) 215_2.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 215) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 215
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 213) 213o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 213) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku nr 213
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito