Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Inicjatywy uchwałodawcze

123
Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
2 502 Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego - genialnego polskiego fizyka

2017.04.21
druk senacki nr 502

3 482 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864

2017.04.20
druk senacki nr 482

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KGNI
2017.04.25
druk senacki nr 482 S

40 pos.

2017.04.27

40 pos.

2017.04.27
opinia

4 481 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861

2017.04.20
druk senacki nr 481

czytanie: 1 2 3

KSZUE, KGNI
2017.04.25
druk senacki nr 481 S

40 pos.

2017.04.27

40 pos.

2017.04.27
opinia

5 462 Projekt uchwały w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

2017.03.28
druk senacki nr 462

czytanie: 1 2 3
6 461 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2017.03.28

druk senacki nr 461

7 449 Projekt uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej

2017.03.21
druk senacki nr 449
Projekt wycofany
2017.03.28
druk senacki nr 449 W
 

8 448 Projekt uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

2017.03.16
druk senacki nr 448

czytanie: 1 2 3

KU
2017.03.23
druk senacki nr 448 S

38 pos.

2017.03.30

38 pos.

2017.03.30
uchwała

9 438 Projekt uchwały w sprawie poparcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej

2017.02.22
druk senacki nr 438

czytanie: 1

KU, KSZUE

2017.05.15
druk senacki nr 438 S

10 437 Projekt uchwały w sprawie uznania wielkich zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie Jego urodzin

2017.02.24
druk senacki nr 437

czytanie: 1 2 3

KU
2017.04.26
druk senacki nr 437 S

41 pos.

2017.05.16

41 pos.

2017.05.16
uchwała

11 410 Projekt uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2017.02.08
druk senacki nr 410

czytanie: 1 2 3

KU, KKSP, KSTAP
2017-02-21
druk senacki nr 410 S

36 pos.

2017.03.03

36 pos.

2017.03.03
uchwała
 

12 399 Projekt uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

2017.01.11
druk senacki nr 399

czytanie: 1 2 3
13 370 Projekt uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

2016.12.07

druk senacki nr 370

czytanie: 1 2 3

KU
2016.12.12
druk senacki nr 370 S

32 pos.

2016.12.13

33 pos.

2016.12.13
uchwała

14 368 Projekt uchwały w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”

2016.12.01
druk senacki nr 368

czytanie: 1 2 3
15 367 Projekt uchwały w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

2016.11.29
druk senacki nr 367

czytanie: 1 2 3
16 339 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.11.16
druk senacki nr 339

Projekt dostosowuje Regulamin Senatu do zmian jakie wprowadziła ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poprzez wskazanie trybu udzielania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Senatu. Ponadto projekt odnosi się do uregulowań ustawy o Radzie Mediów Narodowych, które wskazują Senat jako organ, któremu Rada przedstawia corocznie do 31 marca informacje o swojej działalności.

czytanie: 1 2 3

32 pos.

2016.12.13
 

32 pos.

2016.12.13
uchwała

17 326 Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

2016-11-03

druk senacki nr 326

czytanie: 1 2 3

KU
2016.11.28
druk senacki nr 326 S

33 pos.

2016.12.20

33 pos.

2016.12.20
uchwała

18 325 Projekt uchwały w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

2016-11-03

druk senacki nr 325

 

czytanie: 1 2 3

KU
2016.11.28
druk senacki nr 325 S

33 pos.

2016.12.20

33 pos.

2016.12.20
uchwała

19 324 Projekt uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

2016-11-04

druk senacki nr 324

czytanie: 1 2 3
20 289 Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca COM(2016)270

2016.09.29
druk senacki nr 289

czytanie: 1 2

KPCPP, KU
2016.10.19
druk senacki nr 289 S

28 pos.

2016.10.21
opinia
 

21 279 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza

2016-09-21

druk senacki nr 279

Termin rozpatrzenia  2016.10.31

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 279 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

uchwała

22 272 Projekt apelu do Parlamentu Zjednoczonego Królestwa

2016.09.09

druk senacki nr 272

czytanie: 1 2 3

KPCPP, KSZUE ,KU
2016.10.05
druk senacki nr 272 S

28 pos.

2016.10.21

Senat w dniu 21 października 2016 r. odrzucił projekt apelu i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.

23 271 Projekt uchwały w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

2016.09.05
druk senacki nr 271

czytanie: 1 2 3

KU
2016.09.20
druk senacki nr 271 S

26 pos.

2016.09.21

26 pos.

2016.09.22
uchwała

24 262 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

2016.07.22
druk senacki nr 262

czytanie: 1 2 3

KU, KSEP
2016.08.02
druk  senacki nr 262 S

24 pos.

2016-08-03

24 pos.

2016-08-04

Uchwała

25 245 Projekt uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

2016.07.08
druk senacki nr 245

czytanie: 1 2 3

KU
2016.07.20
druk senacki nr 245 S

24 pos.

2016-08-04

24 pos.

2016-08-04

Uchwała

26 237 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana

2016.07.07
druk senacki nr 237

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 237 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

Senat odrzucił projekt uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

27 236 Projekt uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

2016.07.06
druk senacki nr 236

czytanie: 1 2 3
28 221 Projekt uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

2016.06.29
druk senacki nr 221

 

Termin rozpatrzenia  2016.11.30

czytanie: 1 2 3

KU
2016.10.12
druk senacki nr 221 S

29 pos.

2016-11-04

29 pos.

2016-11-04

Uchwała

29 220 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.06.28
druk senacki nr 220

Zaproponowane zmiany odnoszą się do trybu postępowania z projektami uchwał dotyczącymi ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia oraz projektami uchwał związanymi z przypadającą rocznicą. W myśl proponowanych zmian projekty uchwał w sprawie ustanowienia roku rokiem osoby albo wydarzenia będą mogły być wniesione do dnia 30 września poprzedniego roku wraz z planowanym ramowym programem obchodów. Sprawozdanie w sprawie takiej uchwały będzie przedstawiane do dnia 31 października. Senat będzie mógł podjąć maksymalnie pięć uchwał w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyć uchwał związanych z przypadającą w danym roku rocznicą.

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2016.07.05
druk senacki nr 220 S

22 pos.

2016.07.06

22 pos.

2016.07.07
uchwała

30 218 Projekt uchwały wzywającej Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prokuratora Generalnego do wyeliminowania z obrotu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej umów kredytowych indeksowanych w walucie obcej lub denominowanych w walucie obcej, zawierających w swojej treści niedozwolone klauzule umowne

2016.06.17
druk nr 218

Materiały i opinie:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Rzecznik Finansowy
Komisja Nadzoru Finansowego
Prokurator Generalny
Prezes Narodowego Banku Polskiego

Minister Finansów
Kancelaria Prezydenta

31 199 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2016.06.09
druk senacki nr 199

Celem nowelizacji jest zmiana sposobu wyznaczania przez Marszałka Senatu terminu na składanie wniosków w sprawie powołania członków Kolegium IPN pierwszej kadencji.

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2016.06.15
druk senacki nr 199 S

20 pos.

2016.06.19

20 pos.

2016.06.16
uchwała

123
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito