Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
523 1.06.2017 r. Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.
523 S 27.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r. (druk nr 523)
522 1.06.2017 r. Projekt uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
522 S 27.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego (druk nr 522)
522 X 18.07.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
521 1.06.2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok
520 1.06.2017 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253
520 S 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253
519 26.05.2017 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku, z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
518 30.05.2017 r. Projekt uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
518 S 31.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
517 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
517 A 30.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
517 Z 31.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
516 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
516 A 30.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
515 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
515 A 30.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
514 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
514 A 30.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
513 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
513 A 1.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
513 Z 22.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
512 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
512 A 30.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
511 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
511 A 30.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
510 18.05.2017 r. Sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014-2015
509 12.05.2017 r. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
508 11.05.2017 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito