Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
533 A 11.07.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw
532 22.06.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu ,,Za życiem”
532 A 22.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”
531 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2016 roku petycji
530 13.06.2017 r. Jawna roczna informacja Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej
529 9.06.2017 r. Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
529 A 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
529 Z 28.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
528 9.06.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw
528 A 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw
528 Z 22.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw
527 9.06.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach
527 A 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obligacjach
526 9.06.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
526 A 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
525 9.06.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
525 A 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
524 31.05.2017 r. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku
523 1.06.2017 r. Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.
523 S 27.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r. (druk nr 523)
522 1.06.2017 r. Projekt uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
522 S 27.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego (druk nr 522)
522 X 18.07.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego
521 1.06.2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok
520 1.06.2017 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253
520 S 20.06.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253
519 26.05.2017 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 roku, z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
518 30.05.2017 r. Projekt uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
518 S 31.05.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego
517 26.05.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito