Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
623 19.10.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym
622 10.10.2017 r. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
621 4.10.2017 r. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.
620 13.10.2017 r. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
620 A 18.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
620 Z 19.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (wraz z zestawieniem wniosków)
619 13.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
619 A 25.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
619 B 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
619 Z 9.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
618 13.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
618 A 19.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
617 13.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw
617 A 17.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw
616 13.10.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017”
616 A 19.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017”
615 9.10.2017 r. Projekt uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce
615 S 18.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce (druk senacki nr 615)
614 18.10.2017 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sanatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
613 27.09.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych
612 27.09.2017 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana
612 S 8.11.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana (druk nr 612)
611 27.09.2017 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski
611 S 18.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski (druk nr 611)
610 27.09.2017 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
610 S 19.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła
609 2.10.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
609 A 10.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
609 B 11.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
609 C 12.10.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito