Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
259 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
259 Z 4.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
258 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
258 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
257 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
257 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
256 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
256 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
256 B 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
256 Z 4.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
255 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
255 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
255 Z 4.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
254 22.07.2016 r. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014 – 2015
253 21.07.2016 r. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
252 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
252 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
251 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
251 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
250 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
250 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
250 Z 4.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
249 20.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
249 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
248 20.07.2016 r. Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
248 A 27.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
247 20.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
247 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
247 Z 4.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
246 20.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito