Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
486 Z 26.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
485 20.04.2017 r. Wniosek o powołanie na funkcję wicemarszałka Senatu RP Pana Marka Borowskiego
484 20.04.2017 r. Wniosek o powołanie na funkcję wicemarszałka Senatu RP Pana Michała Seweryńskiego
483 20.04.2017 r. Wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Senatu RP Pana Grzegorza Czeleja
482 20.04.2017 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864.
482 S 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864 (druk nr 482)
481 20.04.2017 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861.
481 S 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861 (druk nr 481)
480 6.04.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
479 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
479 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
479 Z 21.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
478 11.04.2017 r. Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
478 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
477 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne
477 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy – Prawo konsularne
476 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
476 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
475 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
475 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody
475 Z 27.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody
475 Z pop 27.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody
474 11.04.2017 r. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
474 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
474 Z 27.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
473 11.04.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
473 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
473 B 20.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.
472 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
472 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito