Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
407 A 31.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
407 Z 1.02.2017 r. Sprawozdanie Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
406 27.01.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
406 A 31.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
405 27.01.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
405 A 31.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
404 A 15.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
404-popr 27.01.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
403 27.01.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
403 A 31.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
402 27.01.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
402 A 31.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
401 18.01.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
401 S 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 401)
400 13.01.2017 r. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej)
399 11.01.2017 r. Projekt uchwały z okazji 500-lecia Reformacji
399 S 31.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały z okazji 500-lecia Reformacji
399 X 1.02.2017 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały z okazji 500-lecia Reformacji
398 23.12.2016 r. Ustawa budżetowa na rok 2017
398 A 4.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie budżetowej na rok 2017
397 19.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
397 A 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
396 19.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
396 A 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
395 19.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
395 A 4.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
395 B 10.01.2017 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
394 19.12.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
394 A 19.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
394 B 20.12.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito