Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
499 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw
498 24.04.2017 r. Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury
497 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
496 24.04.2017 r. Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie
495 24.04.2017 r. Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.
494 24.04.2017 r. Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.
493 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw
492 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
491 24.04.2017 r. Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
490 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
489 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
488 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
487 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe
486 24.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
486 A 25.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw
485 20.04.2017 r. Wniosek o powołanie na funkcję wicemarszałka Senatu RP Pana Marka Borowskiego
484 20.04.2017 r. Wniosek o powołanie na funkcję wicemarszałka Senatu RP Pana Michała Seweryńskiego
483 20.04.2017 r. Wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Senatu RP Pana Grzegorza Czeleja
482 20.04.2017 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864.
481 20.04.2017 r. Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861.
480 6.04.2017 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
479 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
479 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
479 Z 21.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
478 11.04.2017 r. Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
478 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
477 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo konsularne
477 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o ustawie o zmianie ustawy – Prawo konsularne
476 11.04.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
476 A 19.04.2017 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito