Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
263 22.07.2016 r. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
262 22.07.2016 r. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
261 22.07.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
260 22.07.2016 r. Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
259 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
258 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
257 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
256 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
255 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
254 22.07.2016 r. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014 – 2015
253 21.07.2016 r. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
252 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
251 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
250 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
249 20.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
248 20.07.2016 r. Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania
247 20.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
246 20.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
246 A 21.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
246 Z 21.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
245 8.07.2016 r. Projekt uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
245 S 20.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 50. rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego (druk nr 245)
244 8.07.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
243 7.07.2016 r. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
242 11.07.2016 r. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
242 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym (wraz z wnioskami mniejszości komisji)
242 Z 20.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym
241 8.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o sporcie
241 A 19.07.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o sporcie
240 8.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito