Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
696 15.12.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
695 15.12.2017 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
694 15.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
693 15.12.2017 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
692 14.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
691 14.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
690 14.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw
689 12.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
689 A 14.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
688 5.12.2017 r. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku
687 12.12.2017 r. Projekt uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa
687 S 13.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały ustanawiającej Rok 2018 Rokiem Harcerstwa (druk nr 687)
686 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
686 A 12.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
686 Z 15.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
685 8.12.2017 r. Ustawa o Sądzie Najwyższym
685 A 12.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o Sądzie Najwyższym
685 Z 15.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Sądzie Najwyższym
684 8.12.2017 r. Ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego
684 A 13.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego
683 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
682 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
681 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny
680 8.12.2017 r. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa
679 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
679 A 12.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
678 8.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych
678 A 12.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Infrastruktury (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych
677 6.12.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
677 A 12.12.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito