Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
311 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
310 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
309 21.10.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.
308 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
307 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
306 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
305 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
304 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
303 21.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
302 20.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
302 A 21.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
301 12.10.2016 r. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
300 7.10.2016 r. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech w 2015 r.
299 7.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
299 A 19.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
298 7.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym
298 A 18.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym
297 7.10.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
297 A 19.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.
296 7.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
296 A 18.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Senioralne i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
295 7.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
295 A 18.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Senioralne i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
294 7.10.2016 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
294 A 18.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
293 7.10.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
293 A 18.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
292 6.10.2016 r. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.
292 A 6.10.2016 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r.
291 5.10.2016 r. Wniosek Marszałka Senatu w sprawie odwołania członka Rady Polityki Pieniężnej
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito