Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
266 11.08.2016 r. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. ; Informacja o wynikach kontroli koordynowanej "Dochody z mienia z umów cywilnoprawnych w jednostkach samorządu terytorialnego (lata 2013-2014)" ; Informacja o wynikach kontroli koordynowanej „Inwentaryzacja składników mienia w jednostkach samorządu terytorialnego (lata 2011-2014)”
265 11.08.2016 r. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
264 27.07.2016 r. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnień Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środków wsparcia, programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.
263 22.07.2016 r. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności
262 22.07.2016 r. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
262 S 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
261 22.07.2016 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
260 22.07.2016 r. Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
260 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
259 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
259 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
259 Z 4.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
258 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
258 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
257 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
257 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
256 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
256 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
256 B 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
256 Z 4.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
255 22.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
255 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
255 Z 4.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
254 22.07.2016 r. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2014 – 2015
253 21.07.2016 r. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
252 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
252 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
251 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
251 A 2.08.2016 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
250 21.07.2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito