Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
436 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
435 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
434 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
433 24.02.2017 r. Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
432 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy
431 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
430 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
429 24.02.2017 r. Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
428 24.02.2017 r. Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
427 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
426 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
425 24.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
425 A 24.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
424 14.02.2017 r. Stanowisko Rządu w sprawie dokumentu UE: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2017 „Na rzecz Europy, która chroni, wspiera i broni” COM(2016) 710.
423 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
423 A 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
422 13.02.2017 r. Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa
422 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
422 B 22.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa
421 10.02.2017 r. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
421 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
420 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
420 A 20.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
419 10.02.2017 r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
419 A 15.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
419 Z 21.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
418 10.02.2017 r. Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
418 A 15.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
417 10.02.2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
417 A 16.02.2017 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito