Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 89), Komisji Infrastruktury (nr 99) w dniu 25-07-2017
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (89.)

oraz Komisji Infrastruktury (99.)

w dniu 25 lipca 2017 r.

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk senacki nr 569, druki sejmowe nr 1731 i 1741).

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut)

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Państwo Drodzy, punktualność jest cnotą Polaków.

(Rozmowy na sali)

Proszę kolegę Peczkisa o uwagę.

Otwieram posiedzenie dwóch komisji, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a także Komisji Infrastruktury.

Serdecznie witam na posiedzeniu pana ministra Kazimierza Smolińskiego. Witam serdecznie pana Adama Ogrodnika, wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego, i panią Małgorzatę Kacprzycką-Skrocką, też z Urzędu Dozoru Technicznego. Państwo Drodzy, dalej na liście jest Wojskowy Dozór Techniczny. Witam jego szefa, pana Bogdana Dobrowolskiego. Ministerstwo Rozwoju, Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego reprezentuje pan Konrad Makarewicz. Jest tu także ekspert Polskiej Izby Paliw Płynnych, pan Maksymilian Graś. Jest jeszcze pan Maciej Telec z Biura Legislacyjnego, nasz legislator.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym (druk senacki nr 569, druki sejmowe nr 1731 i 1741)

Państwo Drodzy, rozpatrujemy dzisiaj na tym wspólnym posiedzeniu… W porządku jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

Muszę zadać pytanie, czy znajduje się na sali jakiś przedstawiciel firm prowadzących działalność lobbingową. Nie widzę zgłoszeń.

W związku z tym, Państwo Drodzy, powiem tak: w tej ustawie chodzi o dostosowanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Państwo Drodzy, jeżeli chodzi o Sejm, to przeszło to bez żadnych zastrzeżeń, wszyscy parlamentarzyści byli za.

W związku z tym może najpierw oddam głos panu ministrowi i poproszę, o krótkie sprecyzowanie, w żołnierskich słowach… Ma pan na to minutę. Później wypowie się Biuro Legislacyjne i panowie senatorowie. Ale nie widzę już chętnych do zadawania pytań.

Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Projekt zapewnia wdrożenie do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy oparowej z 2009 r. Najistotniejszy element to nałożony na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia corocznej kontroli stacji paliw w zakresie sprawności urządzeń do wychwytywania oparów paliwa zgodnie z normą europejską. Projekt obejmuje nałożenie tego obowiązku w celu skontrolowania skuteczności działania tych urządzeń, powierzenie badania tych urządzeń Urzędowi Dozoru Technicznego w zakresie badania, że tak powiem, stacji cywilnych, Transportowemu Dozorowi Technicznemu w zakresie stacji usytuowanych na terenach kolejowych w portach i przystaniach, a Wojskowemu Dozorowi Technicznemu w zakresie stacji wojskowych. Ustalono opłatę za przeprowadzanie badań w wysokości 100 zł za jedno urządzenie plus koszty dojazdu do stacji. Minister właściwy do spraw gospodarki jest upoważniony do wydania rozporządzenia w zakresie warunków technicznych, częstotliwości, metody badań i sankcji za brak poddania badaniom urządzenia do odzyskiwania paliw albo akceptację wbrew decyzji właściwego organu, sankcję w wysokości do 5 tysięcy zł.

Przepisy przejściowe. Zgodnie z wymogami, że tak powiem, legislacyjnymi jest dosyć długi okres vacatio legis, tak że ustawa nie spotkała się z żadnym sprzeciwem.

Co do opłaty 100 zł – jest dokładne wyliczenie, na mniej więcej tyle są wyliczone koszty takiego badania. Z jednej strony można powiedzieć, że jest to dużo, z drugiej strony dla stacji benzynowych nie powinno to być dużym obciążeniem, bo przecież te badania nie będą robione ani co tydzień, ani co miesiąc.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie panu ministrowi.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Najpierw stanowisko Biura Legislacyjnego, Panie Senatorze.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję, Panie Przewodniczący!

Ustawa nie budzi zastrzeżeń.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie.

Zgłaszał się pan senator Peczkis.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:

Mam tylko pewne pytanie. Oczywiście to bardzo dobrze, że będzie się tym zajmował Urząd Dozoru Technicznego, czyli najlepsi technicznie eksperci w kraju, o to właśnie chodzi. Mam tylko takie pytanie. Tu jest podane, że to 100 zł będzie pomnożone przez liczbę węży poddawanych kontroli. Czy ktoś potrafi odpowiedzieć na pytanie, jaka to jest liczba węży, biorąc pod uwagę średnie stacje na 6 dystrybutorów?

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie.

Z dozoru technicznego jest pan Urbanowicz, który, jak sądzę, jest geniuszem, więc chyba odpowie, ile to jest.

Proszę bardzo, Panie Urbanowicz.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panie Ministrze! Szanowne Komisje!

To dotyczy tylko dystrybutorów do napełniania benzyną, nie dotyczy to oleju napędowego. W związku z tym każdy dystrybutor, który napełnia pojazdy benzyną, będzie musiał być zbadany. Na stacjach różnie to wygląda, każda stacja ma różną liczbę dystrybutorów, ale chodzi tu o dystrybutor, który jest używany do napełniania benzyną.

(Przewodniczący Stanisław Kogut: Dziękuję serdecznie…)

I na stacji mogą być np. 4 dystrybutory.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie.

Nie widzę więcej pytań.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem…

(Ekspert w Polskiej Izbie Paliw Płynnych Maksymilian Graś: Czy ja mogę…)

Pytanie?

(Ekspert w Polskiej Izbie Paliw Płynnych Maksymilian Graś: Jeżeli mógłbym zająć głos…)

Proszę bardzo. Damy panu minutkę.

Ekspert w Polskiej Izbie Paliw Płynnych Maksymilian Graś:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Wysokie Komisje!

Maksymilian Graś, Polska Izba Paliw Płynnych.

Odniosę się do pytania. Właściwie każdy odmierzacz paliw z jednej strony ma co najmniej 2 węże, to jest zarówno do benzyny 95, jak i benzyny 98. Na każdy odmierzacz dwustronny przypadają już w tym momencie 4 węże. To było w kwestii uściślenia, a teraz przejdę do meritum. Chciałbym państwu zwrócić uwagę na fakt, że procedujecie państwo bez rozporządzenia technicznego, a tak naprawdę dopiero ono jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał cały przebieg realizacji tegoż obowiązku. A ten obowiązek zdaniem branży jednak będzie istotnie obciążać stacje paliw; to 100 zł jest elementem wysokim i mocno obciążającym. Jeżeli chodzi zaś o procedowanie, to sugerowane byłoby powiązanie tego badania z badaniem okręgowych urzędów miar, które również weryfikują prawidłowość działania tych urządzeń, jeżeli chodzi o wskazania pomiarowe. Istotne jest również to, że nie wiadomo, w jaki sposób będzie to weryfikowane. Każdy producent odmierzacza wymaga, aby weryfikacje były przeprowadzane przez stosowne urządzenia. I nie wiadomo, czy urzędy dozoru technicznego będą wyposażone w takie urządzenia. Obecnie jest 10 rodzajów odmierzaczy, a więc wyposażenie każdego z urzędów w 10 rodzajów odmierzaczy może być znacznie obciążające. Stąd też sugestia branży, aby zapewnić współpracę z odpowiednimi przedsiębiorstwami. Być może wskazane byłoby przyjęcie stosowania rozwiązań niemieckich, a więc zapewnienie akredytacji, co zwolniłoby urzędników, urzędy z faktycznej realizacji tychże wymogów. Nie wiadomo również, czy będzie to kontrola zza biurka, w konsekwencji tych właśnie braków dotyczących rozporządzenia technicznego, czy też w rzeczywistości będzie ona przeprowadzana w terenie.

Teraz cena. Jeżeli mówimy tutaj o tych 100 zł, to nie jest cena końcowa, dlatego że zapewniono również zwrot kosztów dojazdu. Zbliża to działanie urzędnika, urzędów do działań przedsiębiorstwa. Jest to niewłaściwe i nietypowe, dlatego że okręgowe urzędy miar, których dotyczą analogiczne przepisy, nie mają stosownego zabezpieczenia, jeżeli chodzi o zwrot.

Teraz kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia. Tego dotyczy kolejna wątpliwość, bo nie wiadomo, co tak naprawdę się kryje pod tym terminem. Może on rodzić wątpliwości interpretacyjne.

Te wskazania, zdaniem branży, istotnie poprawiłyby i usprawniły funkcjonowanie tego przepisu, realizację tego obowiązku, który, co do zasady, jak najbardziej niezbędny, jego wprowadzenie jest niezbędne ze względu na wymogi dyrektywy. Jednak to, że nie ma na tym etapie rozporządzenia, tych elementów doprecyzowujących, znacząco utrudni ocenę tego aktu prawnego. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję.

Ja bym proponował, żeby trochę w błąd nie wprowadzać… Bo to jest projekt rządowy i rozporządzenie ministra rozwoju i finansów jest wyłączone. W związku z tym trzeba popatrzeć na witrynę rządową. Proszę bardzo, wszystko tam jest.

Panie Ministrze, proszę się ustosunkować do wystąpienia pana prezesa Grasia. Proszę.

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Technicznego w Departamencie Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju Konrad Makarewicz:

Jeśli mogę… Konrad Makarewicz, Ministerstwo Rozwoju i finansów.

Jeśli mogę tutaj uzupełnić: tak jak pan przewodniczący zauważył, taki projekt rozporządzenia rzeczywiście już jest i zgodnie z naszym harmonogramem prac legislacyjnych ma zostać przeprocedowany do końca bieżącego roku.

Odpowiem jeszcze na pana wątpliwości odnośnie do zgrania chociażby z badaniami, które wykonują okręgowe urzędy miar. Z mojej wiedzy wynika, że ten temat jest już omawiany, rozmowy są w toku. I my też chcemy tego, żeby te badania były razem zgrane.

Teraz sam koszt. Jeśli chodzi o Urząd Dozoru Technicznego, który wykonuje w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, 7 badań – chodzi m.in. o zbiorniki ciśnieniowe na stacjach paliw – to chcemy, żeby badanie było dokonywane w ramach jednego przyjazdu inspektora, tak że dodatkowe koszty związane z delegacją takiego inspektora nie będą tutaj pobierane.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi.

Drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej ustawy? (13)

Kto jest przeciw?(0)

Kto się wstrzymał? (1)

Stwierdzam, że ustawa uzyskała poparcie – 13 głosów było za, 1 senator wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciw.

Na senatora sprawozdawcę proponuję pana senatora Peczkisa.

Czy są inne kandydatury? Nie ma.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji, Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a także Komisji Infrastruktury.

Dziękuję serdecznie panom senatorom. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję wszystkim gościom.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 42)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito