Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 97), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 87) w dniu 11-07-2017
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (97.)

oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (87.)

w dniu 11 lipca 2017 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 554, druki sejmowe nr 1602, 1701 i 1701-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki)

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Kworum mamy, możemy zaczynać.

W takim razie otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Witam gości. Witam panią minister.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 554, druki sejmowe nr 1602, 1701 i 1701-A)

I przechodzimy do porządku obrad. Proponuję następujący porządek obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk senacki nr 554.

Czy są uwagi do porządku obrad? Nie ma.

W takim razie będziemy procedować zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad.

Czy w posiedzeniu uczestniczą osoby zawodowo zajmujące się działalnością lobbingową? Nie uczestniczą.

Przypominam państwu o odbywającej się transmisji internatowej naszych obrad.

I przystępujemy do realizacji punktu porządku: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk senacki nr 554.

Ustawę uchwalono na czterdziestym piątym posiedzeniu Sejmu 7 lipca w oparciu o projekt… Rządowy czy poselski? Poselski czy rządu?

(Głos z sali: Rządowy.)

Rządowy projekt..

(Głos z sali: Tak jest.)

Rządowy. Bardzo dobrze.

Do reprezentowania rządu upoważnione jest Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów.

Pani Minister, bardzo prosimy o przedstawienie ustawy.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam przyjemność przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodam, że jest to projekt ustawy przygotowany w ścisłej kooperacji z Ministerstwem Finansów, stąd gładkość przejścia przez procedurę rządową, nie było wątpliwości na żadnym etapie. Jak widzimy, projekt ten nie budzi również większych wątpliwości po procedowaniu w komisji i na posiedzeniu Sejmu. Powiem, że jest to zmiana korzystna dla podatników. Wprowadzona w trakcie roku budżetowego, będzie dotyczyła wydatków poniesionych od początku tego roku, jeśli państwo zgodzą się pozytywnie ją zarekomendować i przyjąć.

Na czym polega ta zmiana? Zmiana polega na wprowadzeniu mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych na środki trwałe z grupy 3–6 i 8 – czyli to są szeroko rozumiane maszyny i urządzenia – maksymalnie do kwoty 100 tysięcy zł, a od kwoty 10 tysięcy zł; to minimalna wartość nakładów. Dodam jednocześnie, że w przypadku tej minimalnej wartości jest możliwość zsumowania kilku wydatków poniżej kwoty 10 tysięcy, nie mniejszych jednak niż 3,5 tysiąca, jeśli chodzi o ustawowo określoną wartość środka trwałego. Rzecz dotyczy fabrycznie nowych środków trwałych. My nazywamy również tę ustawę ustawą o robotyzacji, dedykowaną przede wszystkim, biorąc pod uwagę skalę, zakres inwestycji do wykonania, małym i średnim przedsiębiorcom. Jak przedstawiliśmy w ocenie skutków regulacji, liczymy na to, iż beneficjentami będzie około 150 tysięcy małych i średnich przedsiębiorców. Uwzględniliśmy nowe środki, bo interesuje nas też rozbudowa bazy produkcyjnej w tym zakresie, a zatem nie chodzi o zbywanie środków, które zostały nabyte wcześniej przez innego przedsiębiorcę. Zakładamy, że zastosowanie tego mechanizmu może dać w przypadku przedsiębiorcy efekt do 17,5 tysiąca zł rocznie. Mamy nadzieję, że to będzie wystarczająca zachęta do ponoszenia inwestycji w takim zakresie, o jakim wspominaliśmy. Tak jak powiedziałam, to zmiana korzystna dla przedsiębiorców, a zatem jest możliwość jej zastosowania jej w ciągu danego roku podatkowego. Znaczy to, że wydatki poniesione od początku bieżącego roku będą mogły być w ten sposób amortyzowane. Zdecydowaliśmy się na wskazanie kwoty 10 tysięcy zł, ponieważ do wykazu prac Rady Ministrów została już wpisana ustawa, która podnosi wartość środka trwałego z 3,5 tysiąca do 10 tysięcy zł.

To podstawowe zmiany, które proponujemy. Rekomendujemy państwu przyjęcie projektu.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.

Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o przedstawienie opinii.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Mirosław Reszczyński, Biuro Legislacyjne.

Szanowni Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje! Pani Minister! Szanowni Goście!

Biuro zgłasza jedną uwagę szczegółową do omawianej ustawy. Uwaga ta nie skutkuje propozycją poprawki. Odnosi się ona do terminu wejścia w życie ustawy. Mianowicie opiniowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tym samym wprowadza ona nowe rozwiązania w trakcie roku podatkowego. W aspekcie, w jakim ustawa ta oddziałuje na podmioty… Wprowadza ona pozytywne zmiany, więc my nie wnosimy tutaj uwag. W praktyce ustawodawczej jest zasada ogólna, zgodnie z którą nowe regulacje w podatkach powinny odnosić się do nowego roku podatkowego i być zgłoszone co najmniej na 30 dni przed końcem dotychczasowego roku podatkowego, jednakże nie dotyczy to zmian korzystnych dla podatnika. Wątpliwości nasze budzi jednakże okres 14-dniowego vacatio legis i brak przepisów przejściowych w odniesieniu do przepisów, które zmieniają zasadę opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. Zgodnie z opiniowaną ustawą dochody uzyskiwane przez nierezydentów z tytułu sprzedaży biletów lotniczych w przewozie pasażerskim nie będą objęte zryczałtowanym 10-procentowym podatkiem. Jeśli wyłączenie z ryczałtowego opodatkowania będzie oznaczać, że podmioty przejdą na opodatkowanie na zasadach ogólnych, czyli zamiast ryczałtu będzie rozliczenie w skali roku, to powstaje wątpliwość, czy zmiana przepisów nie powinna wejść w życie z początkiem roku podatkowego. Ewentualnie trzeba postawić pytanie, czy nie powinniśmy wprowadzić przepisów przejściowych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję.

Czy pani minister zechce się ustosunkować do tej uwagi?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

Króciutko. Ewentualnie poproszę jeszcze o dopowiedzenie państwa z Ministerstwa Finansów.

Ten problem, o którym pan wspomina, dotyczył przede wszystkim małych biur podróży. One de facto nie powinny wpłacać tego podatku ze względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale w tym celu potrzebowały aktualnego certyfikatu potwierdzającego rezydencję podatkową zagranicznych linii lotniczych, co w sposób oczywisty było niewykonalne w kontaktach na linii mikroprzedsiębiorstwo – linia lotnicza. Nie wiem, czy państwo chcą jeszcze coś dodać.

(Głos z sali: Nie.)

Jeśli nie, to…

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Wydaje się, że wszystko jest jasne. Doskonale rozumiemy to wyjaśnienie pani minister.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Bardzo proszę, pan senator Włosowicz.

Senator Jacek Włosowicz:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Pani Minister, pytanie odnośnie do tych 10 tysięcy i tego 1 roku. Może by pani mogła dokładnie powiedzieć, jak będzie, jeżeli kupię kilka tych urządzeń – jak się to sumuje? Czy 1 urządzenie mogę kupić 2 stycznia, następne kupić 1 lipca, a ostatnie 31 grudnia i wtedy, 31 grudnia, zrobić sobie korektę? Bo 2 stycznia jeszcze nie mogłem tego wpisać bezpośrednio Jak to sumowanie będzie działało?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

Sumuje pan wydatki z całego roku budżetowego, a zatem od 1 stycznia do 31 grudnia. I tak jak powiedziałam, jest to od kwoty 10 tysięcy, ale jeśli pan nabył np. 3 środki trwałe w kwocie wynoszącej 3 tysiące 600, tak że zsumowało się nam to do kwoty 10 tysięcy bądź większej, to wówczas amortyzuje pan to w całości. Co więcej – i to jest, jak myślę, istotna i duża zachęta – jeśli zapłacił pan zaliczkę na poczet… Powiedzmy, kupuje pan frezarkę. Zapłacił pan w listopadzie zaliczkę w wysokości 30 tysięcy zł, ale mimo że ta frezarka będzie panu dostarczona w marcu przyszłego roku, to może pan amortyzować ten zakup w momencie wypłaty zaliczki.

I jeszcze jeden istotny wątek, o którym nie powiedziałam, referując zmianę. Ponieważ jest to prawo powszechne dla każdego… W skutkach regulacji wskazujemy, że bezpośrednim beneficjentem będą mali i średni przedsiębiorcy, ale jest to prawo powszechne, więc to nie wlicza się… nie sumuje się z pomocą de minimis. A zatem ci, którzy skorzystali z programów pomocowych, programów europejskich na sfinansowanie, nie są wykluczeni także z możliwości skorzystania z tej przyspieszonej amortyzacji.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję, Pani Minister. Pani Minister, do komisji wpłynęło także pismo od związku „Transport i Logistyka Polska”. Czy jest na sali obecny przedstawiciel…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nieobecny. Okej.

Czy pani minister miała okazję się zapoznać z tym pismem? Jest tutaj postulat rozszerzenia tej amortyzacji na branżę transportową. Postulat dotyczy rozszerzenia tego o szczególne typy pojazdów ciężarowych, o podgrupę 742 „Pojazdy ciężarowe”, podgrupę 746 „Ciągniki”, o naczepy, przyczepy, gdzie jest stosowna numeracja. Argumentacja z tego pisma odnosi się do znaczenia tej branży dla gospodarki narodowej, a także trudności na rynkach zachodnich. Wskazane są tutaj głównie działania w Niemczech i we Francji, które obniżają dochody naszych przedsiębiorstw transportowych. Jest postulat, aby w ten sposób udzielić wsparcia rozwoju tej branży.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

To konkretne pismo cytowane przez pana przewodniczącego nie jest nam znane, ale oczywiście są postulaty dotyczące rozszerzenia kategorii środków trwałych o szeroko rozumiane środki transportu, nie tylko te… o środki transportu, ale także w ogóle o samochody, bo przecież one są narzędziem pracy wielu przedsiębiorców. Powiem, że myśmy, pracując nad tym rozwiązaniem, spędzili rzeczywiście kilka miesięcy, zajmując się bardzo precyzyjną analityką. Badaliśmy przedsiębiorców, patrzyliśmy, na co są ponoszone wydatki. Tak jak powiedziałam na początku, 90% środków trwałych kupowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa to są środki z zakresu tych kategorii, które wskazaliśmy. Poza tym znana jest niezwykła innowacyjność i kreatywność polskich małych i średnich przedsiębiorców, jeśli chodzi o wykorzystanie pewnych nisz ustawowych z zakresu wliczania do środków trwałych… Dlatego między innymi np. nieruchomości nie były tu w ogóle rozważane, od razu zostały skreślone z listy środków do amortyzowania. Zdecydowaliśmy się więc rzeczywiście na rozwój tej bazy maszynowej, takiej podstawowej. Poza tym środki, jakie wskazujemy, to są środki, których w tej perspektywie finansowej nie można finansować praktycznie z żadnego programu operacyjnego, z szeroko rozumianej polityki spójności. Frezarki, tokarki, komputery czy oprogramowanie można było w poprzedniej perspektywie łatwo finansować bądź współfinansować ze środków europejskich, a w tej perspektywie środków takich nie ma. A przedsiębiorcy oczywiście deklarują, że rozbudowa tego parku maszyn jest tym, co jest dla nich fundamentalnie najistotniejsze. Stąd ta zmiana jest punktowo dedykowana tym kategoriom, ale możemy… To znaczy zróbmy w ten sposób – i to cały czas powtarzamy – sprawdźmy, w jaki sposób ona działa, czy pobudziła inwestycje i wtedy będziemy mogli zastanawiać się nad dalszym rozszerzeniem. A w tej chwili mówimy bezpośrednio o tych kategoriach.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję.

Czy zgłasza się ktoś z państwa senatorów?

Bardzo proszę, pan senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Mam takie szczegółowe pytania.

Jest tutaj, w tej ustawie, taki zapis, że przepisy dopuszczają uwzględnienie w limicie 10 tysięcy zł wartości kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków musi być wyższa niż 3,5 tysiąca zł. To chyba znaczy, że nie kilku, tylko dwóch, bo trzy już nie mogą być. No, dwóch, a nie kilku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dwa to też jest kilka…

Pytanie następne. Chodzi o wartość środka trwałego. Czy jest utrzymana ta minimalna kwota 3,5 tysiąca zł? Co prawda jest tutaj taki szczególny przypadek, kiedy można zaliczyć na poczet nabycia środków trwałych o wartości co najmniej 10 tysięcy zł… Chyba nie ma zmiany definicji środka trwałego? Chodzi mi o to, czy przewiduje się podwyższenie tego dolnego limitu, który określa środek trwały? Już od bardzo długiego czasu jest to 3,5 tysiąca, ze względu na inflację chyba warto podnieść tę wartość.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

Tak jest.

Tak jak powiedzieliśmy, sumujemy wydatki o wartości od 3,5 tysiąca. A czy to będą to 2 czy 3 środki trwałe, to trudno powiedzieć. Najnowszy model iPhone’a kosztuje 3 tysiące 600 zł, jeśli dobrze pamiętam – ostatnio sprawdzałam – więc mogą to być 2 iPhone’y, można wliczyć wartość iPhone’a, Kindle’a i coś tam jeszcze innego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, ale nie precyzujemy… Daliśmy możliwość zsumowania w ten sposób… Padało w tych dyskusjach: dlaczego 10 tysięcy, a nie mniej? No to mówimy, że może być kilka wydatków, ale od kwoty 3,5 tysiąca; nie wpisywaliśmy, że mają być dwa. To jest jedna rzecz. Zmiana kwoty, o której panu mówiłam, jest procedowana w odrębnej ustawie, w ustawie, która mówi po prostu o środkach trwałych. Podniesienie wartości do 10 tysięcy, tak jak mówię, jest wpisane do wykazu prac Rady Ministrów. Oczywiście po tym, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, kiedy przejdzie, zapis o tym, że może być kilka środków, będzie nadal… No tak, to jest przyszłość.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów jeszcze chciałby zabrać głos?

Bardzo proszę, pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:

Pani Minister, mam takie pytanie, które mi się nasunęło, kiedy studiowałem tutaj ten dokument. Proszę powiedzieć, co oznacza zapis, że wskazany w ustawie limit 100 tysięcy obejmuje sumę wpłat i już dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych. Jak daleko wstecz działa ten zapis?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

Do 1 stycznia 2017 r., zakładając, że państwo zarekomendują ustawę i odeślą ją do podpisania przez pana prezydenta, a pan prezydent podpisze ją w tym roku podatkowym.

Senator Przemysław Termiński:

Rozumiem. Czyli to jest tylko pół roku wstecz. To nie jest tak, że obejmuje to 2016 r., 2015 r. itd. Okej. Dobra. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.

Jeszcze ktoś z państwa senatorów? Nie.

W takim razie składam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? (13)

Czy ktoś jest przeciw? (0)

Ktoś się wstrzymał? (0)

Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.

Pozostaje nam wybór sprawozdawcy.

Czy pan senator Włosowicz się zdecyduje?

(Senator Jacek Włosowicz: Tak, Panie Przewodniczący. Dziękuję.)

W takim razie mamy sprawozdawcę połączonych komisji.

Bardzo dziękuję, Pani Minister. Dziękuję wszystkim państwu i współpracownikom.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 47)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito