Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 85), Komisji Środowiska (nr 63) w dniu 30-05-2017
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (85.),

oraz Komisji Środowiska (63.)

w dniu 30 maja 2017 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1480, 1493 i 1493-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Andrzej Stanisławek)

Przewodniczący Andrzej Stanisławek:

Dzień dobry.

Witam serdecznie na wspólnym posiedzeniu Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

W porządku obrad jest jeden punkt: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw; druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1480, 1493 i 1493-A.

Czy w posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w stanowieniu prawa? Nie.

Uprzejmie informuję, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Serdecznie witam przybyłych senatorów. Serdecznie witam pana Mariusza Oriona Jędryska, sekretarza stanu, głównego geologa kraju, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa w Ministerstwie Środowiska; pana Rafała Misztala, zastępcę dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych i pana Kamila Zawadzkiego, głównego specjalistę… a także z Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwa Środowiska… Witam pana Pawła Banasia, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego w Departamencie Gospodarki Morskiej; pana Karola Parkitę, referendarza w Departamencie Górnictwa w Ministerstwie Energii; panią Annę Grabowską, głównego specjalistę w Departamencie Prawnym w Wyższym Urzędzie Górniczym; panią Elizę Błaszczyk, doradcę prawnego z Najwyższej Izby Kontroli. Witam serdecznie pana mecenasa Macieja Telca, głównego legislatora w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1480, 1493 i 1493-A)

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o przedstawienie nam rozpatrywanej ustawy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Orion Jędrysek:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Sprawa w zasadzie jest dość prosta. Mamy tutaj do czynienia z koniecznością implementacji tzw. dyrektywy offshore. Dotyczy ona problemów bezpieczeństwa… bezpieczeństwa procesów, takich jak poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej oraz gazu z dna morskiego. Jest ona implementowana do prawa geologicznego i górniczego. W zasadzie obejmuje ona głównie takie regulacje, które wynikają z niektórych wypadków, jakie miały miejsce na oceanach podczas wierceń, poszukiwań, w szczególności chodzi o to, co się stało… Państwo pamiętają, jak jedna z wielkich firm miała poważną awarię w Zatoce Meksykańskiej. Stąd ta dyrektywa. Czas implementacji upłynął 19 lipca 2015 r. Myśmy po zmianie rządów nie mieli… Wszystko trzeba było zacząć od nowa, stąd to poważne opóźnienie. Prace komisji sejmowej były bardzo przyspieszone, nie powoływano podkomisji, jak państwo się zapewne… Na posiedzeniu komisji odbyły się prace i po zakończeniu tych prac odbyło się drugie czytanie.

Były 2 poprawki, które miały charakter porządkujący. Jedna z poprawek dotyczyła powrotu do rozwiązania z przedłożenia rządowego, czyli legislatorzy sejmowi uznali, że jednak strona rządowa miała rację w jednym przypadku. To dotyczyło dwóch spraw, mianowicie rozdzielenia poszukiwań i rozpoznawania od wydobywania, ponieważ prawo geologiczne i górnicze jest bardzo skomplikowane… Niestety tak jest i trzeba będzie to prawo chyba od nowa przygotować – chodzi o prawo uchwalone w 2011 r., więc zupełnie świeże – bo jest ono zbytnio rozbudowane. I to spowodowało rzeczywiście pewne niejasności, do czego od strony merytorycznej legislatorzy nie byli przygotowani i stąd ten błąd. I tylko dlatego myśmy musieli przekonać legislatorów, że nie warto tego rozwiązania wprowadzać, więc powrócono do tamtego rozwiązania i stąd ta poprawka. Druga poprawka miała charakter ściśle porządkujący. W trakcie uchwalania, procedowania naszego projektu w Sejmie została podpisana przez pana prezydenta ustawa dotycząca regulacji spraw morskich, która… Ponieważ nasza ustawa też zmieniała, dodawała pkt a, chyba pkt 34a, myśmy w związku z tamtą ustawą musieli zmienić go na pkt 34c. Tak więc to był drobiazg.

Żadnych innych uwag nie było i, jak zauważyłem, jak rozumiem, w opinii Biura Legislacyjnego też uwag nie ma, za co dziękuję… Ale oczywiście jeśli są jakieś uwagi, to trzeba o nich rozmawiać. To tyle. Dziękuję serdecznie. Jestem do państwa dyspozycji.

Przewodniczący Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Panie Mecenasie, nie ma pan uwag?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Nie, Panie Przewodniczący. Biuro nie zgłasza zastrzeżeń do ustawy.

Przewodniczący Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.

Bardzo proszę. Czy ktoś z senatorów ma jakieś pytania, czy uwagi do ustawy, czy pytania do pana ministra? Nie.

W związku z tym przystępujemy… Zamykam dyskusję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (14)

Jednogłośnie za. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Środowiska, senatorowi Pupie, za to, że posiedział tutaj z nami i się pouśmiechał. (Wesołość na sali)

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Jeszcze sprawozdawca… Bardzo proszę. Czy pan senator Grzegorz Peczkis zgodzi się zostać sprawozdawcą?

(Senator Grzegorz Peczkis: Dziękuję bardzo. Zgadzam się.)

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 40)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito