SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
258 7.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 955, druki sejmowe nr 3448i 3466).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

   

257 7.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.” (druk senacki nr 896).
  Materiały:
  Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - prezentacja
256 3.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk senacki nr 953, druki sejmowe nr 3195 i 3483).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku (druk senacki nr 961, druki sejmowe nr 3435 i 3497).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie „Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013” (druk senacki nr 928).

           retransmisja posiedzenia

255 25.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

 retransmisja posiedzenia

254 24.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

             retransmisja posiedzenia

253 24.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk senacki nr 940, druki sejmowe nr 3388 i 3455).

 retransmisja posiedzenia

252 23.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 935, druki sejmowe nr 2674, 2715, 3161, 3318 i 3318-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego

              retransmisja posiedzenia

251 23.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk senacki nr 939, druki sejmowe nr 3296 i 3442).

  Opinia Biura Legislacyjnego

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druk senacki nr 936, druki sejmowe nr 3384, 3446 i 3446-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego
  Materiał porównawczy

             retransmisja posiedzenia

250 17.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk senacki nr 924, druki sejmowe nr 3362 i 3404).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (druk senacki nr 921, druki sejmowe nr 3112, 3371 i 3371-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

             retransmisja posiedzenia

249 12.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy.

             retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito