SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
216 4.02.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk senacki nr 772) - cd.
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem warszawski "Dekretowiec"
  Projekt reprywatyzacji dotyczący m. st. Warszawy skierowany do prezesa Rady Ministrów przez Zrzeszenie "Dekretowiec"
  Materiały do posiedzenia - Zrzeszenie "Dekretowiec"
  Naczelny Sąd Administracyjny
  Krajowa Rada Notarialna
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Minister Finansów
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
  Minister Skarbu Państwa
  Minister Finansów uzupełnia swoją odp. o stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  Minister Sprawiedliwości
  List otwarty Komisji Warszawskiej Polskiego Związku Działowców
215 28.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o rzeczach znalezionych (druk senacki nr 815, druki sejmowe nr 2064, 2945 i 2945-A).
  Materiały:
  Związek Powiatów Polskich

            retransmisja posiedzenia

214 28.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 812, druki sejmowe nr 2957, 3043 i 3043-A).

           retransmisja posiedzenia

213 28.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 813, druki sejmowe nr 2959 i 3068).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 810, druki sejmowe nr 2710, 3024 i 3024-A).
  Materiały:
  Starosta Powiatowy w Jaśle
  Izba Architektów RP

             retransmisja posiedzenia

212 15.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej w okresie 2012–2013” (druk senacki nr 796).

            retransmisja posiedzenia

211 15.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 712).

 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2013 r.” (druk senacki nr 755).

           retransmisja posiedzenia

210 15.01.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk senacki nr 772).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Zrzeszenie Osób Objętych Dekretem warszawski "Dekretowiec"
  Pojekt reprywatyzacji dotyczący m. st. Warszawy skierowany do prezesa Rady Ministrów przez Zrzeszenie "Dekretowiec"
  Materiały do posiedzenia - Zrzeszenie "Dekretowiec"
  Naczelny Sąd Administracyjny
  Krajowa Rada Notarialna
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Minister Finansów
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
  Minister Skarbu Państwa
  Minister Finansów uzupełnia swoją odp. o stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  Minister Sprawiedliwości

            retransmisja posiedzenia

209 9.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy ozmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

             rentansmisja posiedzenia

208 9.01.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

              retransmisja posiedzenia

207 29.12.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Administracja publiczna; Informatyzacja; Rozwój regionalny; Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; Urząd Zamówień Publicznych; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Rządowe Centrum Legislacji; Regionalne Izby Obrachunkowe; Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; Samorządowe Kolegia Odwoławcze, a także plany finansowe: Centrum Usług Wspólnych; Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; Centralnego Ośrodka Informatyki; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (druk senacki nr 802, druki sejmowe nr 2772, 2978 i 2978-A). 

           retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito