SenatRzeczypospolitejPolskiej

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
194 28.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk senacki nr 729, druki sejmowe nr 2620, 2758 i 2758-A).
  Materiały:
  Fundacja PANOPTYKON
  Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii
  ORDO IURIS Instytut na Rzecz Kultury Prawnej
  Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
193 28.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 732, druki sejmowe nr 2377, 2404, 2764 i 2764-A).
  Materiały do posiedzenia:
  Gmina Kórnik
  Prezydent  Miasta  Inowrocławia
  Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomościami
  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
  Związek Miast Polskich
  Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami

  Związek Gmin Wiejskich RP

  Stowarzyszenie Mieszkańców Grunt to Warszawa


   

192 21.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.” (druk senacki nr 649).
  Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

          retransmisja posiedzenia

191 15.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku” (druk senacki nr 680).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 720, druki sejmowe nr 2509, 2724 i 2724-A).

         retransmisja posiedzenia

190 7.10.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie parkingów strzeżonych dla tych pojazdów”.
  Informacja Prawna

 2. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Realizacja zadań w zakresie gospodarki przestrzennej przez samorządy województwa podkarpackiego w latach 2009-2012”.
  Informacja Prawna

           retransmisja posiedzenia

189 23.09.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu tworzenia odrębnych obwodów głosowania podczas referendum lokalnego
  Materiały:
  Projekt
 2. Rozpatrzenie wskazanego przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli problemu umożliwienia udostępnienia tajemnicy statystycznej na potrzeby NIK – w ściśle określonych i uzasadnionych warunkach – przy zapewnieniu pełnej gwarancji zachowania tej tajemnicy
  Materiały:
  Projekt

          retransmisja posiedzenia

188 6.08.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw.

          retransmisja posiedzenia

187 24.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu doustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

          retransmisja posiedzenia

186 23.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk senacki nr 684, druki sejmowe nr 2450, 2497 i 2497-A).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Pracodawcy RP
  Konfederacja Lewiatan

          retransmisja posiedzenia

185 22.07.2014 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 683, druki sejmowe nr 2244, 2522 i 2522-A).

           retransmisja posiedzenia

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito