Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Kategorie w dziale

Wtorek, 28 marca 2017 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. , sala 101 (budynek Sejmu)
- posiedzenie zamknięte

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.
 2. Sprawy różne.
   

Komisja Zdrowia
godz. 11.30, sala 12 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 455, druki sejmowe nr 1322, 1362 i 1362-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (druk senacki nr 456, druki sejmowe nr 1332 i 1390).
   

Komisja Zdrowia
bezpośrednio po zakończeniu 38. posiedzenia, sala 12 (budynek G)

 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat systemu opieki reumatologicznej w Polsce.
   

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 15.00, sala 13 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom wojsk kolejowych za wykonywanie przymusowej pracy w czasie służby wojskowej (P9-01/17).
  materiał do petycji
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w celu przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (P9-02/17).
  materiał do petycji
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w celu zwolnienia z opłaty za postój w strefie płatnego parkowania pojazdów konwojujących pieniądze (P9-03/17).
  materiał do petycji
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu do służby uniewinnionego policjanta (P9-04/17).
  materiał do petycji
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945–1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (P9-06/17).
  materiał do petycji
   

Komisja Środowiska, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  oraz Komisja Ustawodawcza
godz. 15.00, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (cd.) (druk senacki nr 263).
   

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 16.00, sala 12 (budynek G)

 1. Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu – współczesne zagrożenia, zapobieganie, zwalczanie.

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  oraz Komisja Ustawodawcza
godz. 16.30, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 341).
   

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
godz. 17.00, sala 25 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk senacki nr.458, druki sejmowe nr 1376 i 1389).

 

Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 17.00, sala 23 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr.460, druki sejmowe nr 1127, 1318 i 1318-A).

   

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 17.30, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 354).

 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 18.00, sala 22 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki nr.459, druki sejmowe nr 1417 i 1418).
   

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 18.30, sala 23 (budynek G)

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druk senacki nr.458, druki sejmowe nr 1376 i 1389).

 

Komisja Ustawodawcza
godz. 18.30, sala 106 (budynek Sejmu)

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej (cd.) (druk senacki nr 449).
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2015 r. (sygn. akt S 5/15)) dotyczących ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (cd.).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito