Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 12 grudnia 2017 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
godz. 8.15, sala 176
-  cd. pos. z 5 grudnia 2017 r.

 1. Rozpatrzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druk senacki nr 668, druki sejmowe nr 870, 1958 i 1958-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 
  Polskia Organizacja Handlu i Dystrybucji
  Polska Izba Paliw Płynnych
  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 1
  Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
  Uwaga obywatelska 1
  Uwaga obywatelska 2
  Uwaga obywatelska 3
  Uwaga obywatelska 4
  Uwaga obywatelska 5

   

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
godz. 8.30, sala 179

 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 580).
 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r.” (druk senacki nr 621).
   

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
godz. 9.00, sala 217

 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

 

Komisja Obrony Narodowej
godz. 10.00, sala 179

 1. Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej na temat współpracy resortu z partnerami społecznymi i organizacjami proobronnymi w zakresie kształtowania postaw patriotycznych.

 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
godz. 10.15, sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 677, druki sejmowe nr 1932 i 2049).

 

Komisja Zdrowia
godz. 11.00, sala 176

 1. Informacja ministra zdrowia na temat leczenia niewydolności serca w Polsce.

 

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Infrastruktury
godz. 11.30, sala 179

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 678, druki sejmowe nr 2038 i 2079).
   

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 12.00, sala 307

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk senacki nr 667, druki sejmowe nr 1880, 2022 i 2022-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Kasa Krajowa  SKOK

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 12.00, sala 179

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kenii i w krajach dodatkowych akredytacji: Republice Madagaskaru, Republice Mauritiusu, Republice Seszeli, Republice Ugandy oraz Federalnej Republice Somalii Jackiem Bazańskim.
 2. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Kuwejt oraz państwie dodatkowej akredytacji Królestwie Bahrajnu Pawłem Lechowiczem.
   

Komisja  Infrastruktury
godz. 12.45, sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 679, druki sejmowe nr 2048, 2083 i 2083-A).
   

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. 13.00, sala 182

 1. Informacja o stanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Polskiego we Lwowie”.
 2. Sprawozdanie wicemarszałek Senatu Marii Koc ze spotkań z Polonią w Australii i w Nowej Zelandii.
 3. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy ze spotkań z Polonią podczas wizyty marszałka Senatu wraz z delegacją w RPA.
 4. Sprawozdanie senatora Macieja Łuczaka z udziału w uroczystości otwarcia Centrum Zdrowia im. Polskich Sybiraków w Koja w Ugandzie.
 5. Sprawy różne.
   

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 13.00, sala 179

Porządek posiedzenia (plik pdf)

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 dotyczące zasad tymczasowego przywracania kontroli granicznej na granicach wewnętrznych – COM(2017) 571
 2. Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego – COM(2017) 563.
 3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) – COM(2017) 537.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych oraz rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym – COM(2017) 536.
 5. Akt ustawodawczy bez uwag – propozycja: COM(2017) 643.
 6. Akty nieustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2017) 595, COM(2017) 596.
 7. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 588, COM(2017) 621, COM(2017) 620, COM(2017) 624, COM(2017) 625, COM(2017) 628, COM(2017) 635, COM(2017) 638, COM(2017) 639, COM(2017) 640, COM(2017) 641, COM(2017) 644, COM(2017) 656, COM(2017) 659, COM(2017) 666, COM(2017) 672, COM(2017) 692, COM(2017) 900, JOIN(2017) 040.
   

Komisja  Środowiska
godz. 14.00, sala 176

 1. Informacja Ministra Środowiska na temat programów i sposobów finansowania edukacji ekologicznej.

 

Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 16.00, sala 176
- posiedzenie odwołane

 1. Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 09 –Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków; Funduszu Promocji Kultury; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (druk sejmowy nr 1876).
 2. Sprawy różne.
   
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito