Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Środa, 31 maja 2017 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 8.15, sala 179

 1. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2016 roku petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w zakresie kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy (P9-09/17) (uzupełnienie petycji).
  materiał do petycji

 

KomisjaSpraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 8.15, sala 182

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję – COM(2017) 085.
 2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE – COM(2017) 253.
 3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nadania organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania reguł konkurencji i należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego – COM(2017) 142/2.
 4. Akt ustawodawczy bez uwag – propozycja: COM(2017) 093.
 5. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 182, COM(2017) 186, COM(2017) 187, COM(2017) 199, COM(2017) 207, COM(2017) 214, COM(2017) 215, COM(2017) 221, JOIN(2017) 014.
 6. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko – propozycja: COM(2017) 250.

 

Komisja Ustawodawcza
godz. 8.30, sala 176

 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt SK 71/13) dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
  Informacja prawna
 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego – genialnego polskiego fizyka (druk senacki nr 502).

 

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
godz. 9.00, sala 217

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. (druk senacki nr 515, druki sejmowe nr 1232 i 1507).

 

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
godz. 10.00, sala 179

 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydium Senatu z dnia 21 kwietnia 2017 roku dotyczącego nieusprawiedliwionej nieobecności senatora Aleksandra Pocieja na 3 posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (cd.).
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito