Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Iategorie w dziale

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja poświęcona wspieraniu obszarów wiejskich w ramach polityki spójności

21 kwietnia 2015

21 kwietnia 2015 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki spójności na lata 2014–2020”, zorganizowana przez senacką i sejmową komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otwierając spotkanie, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że wybór kierunków rozwoju obszarów wiejskich i wysokość środków finansowych na realizację ich założeń zadecydują o tym, kto będzie mieszkał na wsi, jakie będą źródła dochodów jej mieszkańców i jakość ich życia. „Polska musi określić własną wizję rozwoju tych obszarów, uwzględniając tradycje narodowe, zasoby tkwiące na wsi, aspiracje jej mieszkańców, a także doświadczenia innych krajów” – przekonywał senator.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Agnieszka Dawydzik poinformowała, że w latach 2014–2020 Polsce przyznano wsparcie finansowe w wysokości ponad 100 mld euro. Większość zostanie przeznaczona na realizację unijnej polityki spójności. W jej ramach będzie też możliwe finansowanie rozwoju obszarów wiejskich. W umowie partnerskiej, zawartej pomiędzy rządem polskim i Komisją Europejską, obszary wiejskie, jako strategiczne obszary interwencji państwa, zostały objęte wsparciem w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i lepszego wykorzystania kapitału ludzkiego; rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej oraz poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W umowie przyjęto też, że wsparcie to wyniesie 5,2 mld euro. Część działań będzie realizowana poprzez programy krajowe: „Polska cyfrowa” (ok. 800 mln euro na rozwój sieci szerokopasmowej), „Wiedza, edukacja, rozwój” (ok. 500 mln euro na zatrudnienie młodzieży i podnoszenie jakości edukacji), „Infrastruktura i środowisko” (ok. 400 mln euro m.in. na odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym), „Polska wschodnia” (ok. 160 mln euro dla młodych przedsiębiorców i na transport), część zaś dzięki 16 programom regionalnym. W programach tych, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, samorząd województwa ma przeznaczyć 11% środków na rozwój obszarów wiejskich. Jak poinformowała dyrektor Agnieszka Dawydzik, większość samorządów zaplanowała więcej środków; łączna kwota wynosi 6,5 mld euro. Podkreśliła, że choć źródeł finansowania obszarów wiejskich jest wiele, to możliwość skorzystania z nich obwarowano wieloma warunkami, często trudnymi do spełnienia. Jak mówiła, składającemu wniosek czasem trudno rozpoznać, np. innych warunków wymaga działanie: odnowa wsi w PROW, a inne – rewitalizacja wsi w polityce spójności. „Wszyscy musimy nauczyć się korzystać z nowej oferty polityki spójności” – przekonywała dyrektor Agnieszka Dawydzik. Dodała, że Komisji Europejskiej zależy głównie na rozwiązaniach systemowych, a nie terytorialnych. Chodzi o to, aby wszyscy bez względu na miejsce zamieszkania mieli dostęp do usług publicznych takiej samej jakości. W jej opinii wyznaczanie jednego celu, niezależnie od terytorium administracyjnego, jest trudne, ale możliwe do osiągnięcia.

Założenia rządowej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020” przypomniała wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk. Jako cel ogólny wskazano tam poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, a także efektywne wykorzystanie ich zasobów dla zrównoważonego rozwoju kraju. W dokumencie określono też 5 celów szczegółowych: jakość kapitału ludzkiego, zatrudnienie i przedsiębiorczość; poprawę warunków życia i dostępności przestrzennej; bezpieczeństwo żywnościowe; wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; ochronę środowiska. Wiceminister rolnictwa wskazała, że jednym z podstawowych instrumentów osiągnięcia celów strategii jest program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013, na który przewidziano ponad 17,2 mld euro; zostanie on rozliczony w połowie 2016 r.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z regionalnymi programami operacyjnymi uwzględniającymi rozwój obszarów wiejskich, które przedstawili: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa i członek zarządu województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Podczas dyskusji wskazywano m.in., że jeśli środki nie zostały wyodrębnione dla obszarów wiejskich, nie ma gwarancji ich dostępności. Tak się dzieje właśnie z programami polityki społecznej, które są adresowane i do miasta, i do wsi. Zwracano też uwagę, że dla efektywnego wykorzystania funduszy polityki społecznej i polityki rolnej niezbędne są wewnętrzna spójność, zintegrowane podejście i sprawna koordynacja. W opinii przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi posła Krzysztofa Jurgiela planowana wysokość wsparcia dla obszarów wiejskich jest niewystarczająca. Nie pozwoli na wyrównanie warunków życia w mieście i na wsi. Poseł zwrócił też uwagę, że wdrażane działania powinny być monitorowane i w razie potrzeby korygowane. Zaapelował o przygotowanie krajowej polityki wiejskiej na wzór krajowej polityki miejskiej.

 zapis video cz. 1.

 zapis video cz. 2.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito