Rozwiń język: pl
 
 

SenatRzeczypospolitejPolskiej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

I.  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionej na stronach  internetowych www.senat.gov.pl oraz www.senat.edu.pl jest bezpłatne, ale wymaga:

- poinformowania o źródle jej pozyskania oraz o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

- w przypadku informacji mającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli dane te zostały podane; o ewentualnych innych ograniczeniach dostępności tego rodzaju informacji w celu ponownego wykorzystywania, związanych z ochroną praw własności intelektualnej, informuje się w miejscu ich udostępnienia na stronie internetowej. 

II. Informacja o czynnikach branych pod uwagę przy ustalaniu opłat w przypadku nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Kancelaria Senatu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie, w szczególności:

- koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

- koszty elektronicznych nośników danych;

- koszty pracy dodatkowej;

- koszty przekazania informacji (np. koszty przesyłki).

III. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Organem właściwym do wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego jest Szef Kancelarii Senatu. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu

IV. Prawo do sprzeciwu

Szef Kancelarii Senatu, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może złożyć wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Szef Kancelarii Senatu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Szefa Kancelarii Senatu. Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Szefa Kancelarii Senatu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito