Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Petycja wielokrotna (PW9-01/17) z 2.04.2017 r. dotycząca wprowadzenia zmian w ustawach: Kk, Kw, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kpc

Petycja wielokrotna (PW9-01/17) z dnia 2 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w ustawach:

-     z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie art. 1061 § 1 i 2,

-     z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez dodanie w art. 207 § 4, 5 i 6,

-     z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zmiana art. 58 § 1a i art. 107 § 2,

-     z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zmiana art. 7561 § 1 i 2.

Petycja wniesiona przez osoby indywidualne oraz osoby, które udzieliły poparcia dla petycji (lista).

Postulowane w petycji zmiany mają na celu doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnim, sprawowania władzy rodzicielskiej w aspekcie orzekania opieki naprzemiennej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w wymienionych zakresach.

Autorzy petycji wnoszą o wprowadzenie: sankcji za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z małoletnim; zasad ustalania zamieszkania i opieki naprzemiennej nad dzieckiem, w porównywalnych okresach przez każdego z rodziców, w przypadku rozstania się rodziców; modyfikacji sposobu zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.

Informacje dotyczące przebiegu prac nad petycją wielokrotną PW9-01/17 przekazywane będą za pośrednictwem strony: http://www.senat.gov.pl/petycje/.

16 maja 2017 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

20 września 2017 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję i przeprowadziła dyskusję nad postulatami petycji. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Prawo Dziecka”, którzy poparli postulaty petycji. Obecna była również pani senator Bogusława Orzechowska, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która wnosiła o podjęcie prac nad petycją. W głosowaniu senatorowie zdecydowali o prowadzeniu dalszych prac nad petycją po uzyskaniu opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito