Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Udostępnianie informacji publicznej

Tekst ujednolicony oprac. na podst.:
zarz. nr 9 z 13.06.2016 r.
zarz. nr 21 z 13.02.2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 9
SZEFA KANCELARII SENATU
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Na podstawie art. 99 ust. 1 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M. P. z 2015 r. poz. 805 oraz z 2016 r. poz. 442), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.      Dokumenty i inne informacje dotyczące działalności Senatu i jego organów oraz Kancelarii Senatu stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) lub informację sektora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), zamieszczane są na senackiej stronie internetowej, w zakresie określonym w ust. 2 lub uzgodnionym z Szefem Kancelarii Senatu.

2.      Na senackiej stronie internetowej zamieszczane są:

1)      uchwały Senatu;

2)      uchwały Prezydium Senatu;

3)      druki senackie;

4)      opinie o ustawach uchwalonych przez Sejm, o projektach ustaw i uchwał wnoszonych do Marszałka Senatu oraz inne opinie sporządzane dla potrzeb Senatu i jego organów w związku z procesem legislacyjnym;

5)      ekspertyzy, opinie prawne i propozycje rozwiązań prawnych przedkładane komisjom przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;

6)      uwagi przedstawiane komisjom w ramach konsultacji społecznych;

7)      informacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.);

8)      informacje o petycjach i trybie ich rozpatrywania;

9)      dane, o których mowa w art. 18 ust. 3a i art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1605, z późn. zm.);

10)  informacje zawarte w Rejestrze Korzyści prowadzonym na podstawie art. 35a ustawy wymienionej w pkt 9;

11)  porządki obrad Senatu i ich projekty;

12)  sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Senatu;

13)  porządki obrad komisji senackich;

14)  zapisy stenograficzne z posiedzeń komisji senackich;

15)  oświadczenia majątkowe senatorów.

3.      W przypadku zamieszczenia na senackiej stronie internetowej informacji sektora publicznego mającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych, w odniesieniu do której Kancelarii Senatu nie przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne umożliwiające jej udostępnienie w celu ponownego wykorzystywania, należy w miejscu udostępnienia informacji na tej stronie poinformować o ograniczeniach jej dostępności wynikających z ochrony praw własności intelektualnej.

§ 2.

Z zastrzeżeniem § 4a, sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek oraz przekazywaniem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania prowadzi Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, które w szczególności:

1)      udziela odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz na wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zwane dalej "ponownym wykorzystywaniem";

2)      powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty z tytułu dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej;

3)      sporządza i składa wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

4)      przygotowuje projekty decyzji Szefa Kancelarii Senatu w sprawie:

a)      odmowy udostępnienia informacji publicznej,

b)      umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej,

c)      odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie,

d)     warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie w przypadku wniesienia sprzeciwu od oferty, o której mowa w pkt 3.

§ 3.

1.      Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencjiwystępuje do biura właściwego ze względu na zakres działania, zwanego dalej "właściwym biurem", o przekazanie w wyznaczonym terminie informacji objętych wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub wnioskiem o ponowne wykorzystywanie.

2.      Właściwe biuro niezwłocznie przekazuje do Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencjiinformacje objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, lub inne informacje niezbędne do prowadzenia spraw, o których mowa w § 2, w szczególności:

1)      o konieczności odmowy udostępnienia informacji publicznej lub odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie;

2)      o braku możliwości udostępnienia informacji publicznej w sposób lub w formie określonych we wniosku;

3)      o braku możliwości udzielenia odpowiedzi na wniosek w wyznaczonym terminie, o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim przekaże informacje.

4)      o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej wraz z informacjami niezbędnymi do ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2;

5)      o konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem w określony sposób informacji sektora publicznego wraz z informacjami niezbędnymi do ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w § 2 pkt 3;

6)      dotyczące warunków ponownego wykorzystywania informacji objętych wnioskiem;

7)      niezbędne do sporządzenia projektu uzasadnienia decyzji, o której mowa w § 2 pkt 4 lit. a, c i d.

3.      Przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku dokonywane jest przez Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji.

§ 4.

Dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencjiwystępuje do Szefa Kancelarii Senatu o zatwierdzenie wysokości opłaty, o której mowa w § 2 pkt 2 lub 3, odpowiednio przed powiadomieniem wnioskodawcy o jej wysokości lub złożeniem oferty.

§ 4a.

Sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej prasie prowadzi Centrum Informacyjne Senatu. Przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2016 r.

SZEF KANCELARII SENATU
Ewa POLKOWSKA

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito