Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Dwustronne zgromadzenia i fora współpracy parlamentarnej

Dwustronne zgromadzenia i fora wspólpracy parlamentarnej

 • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Seimasu Republiki Litewskiej - Zgromadzenie istnieje od 18 czerwca 1997 roku. Posiedzenia odbywają się dwa razy do roku na przemian w Polsce i Litwie. Delegacja Senatu RP została przyjęta do Zgromadzenia 4 kwietnia 2008 r., podczas XVII sesji w Wilnie. W skład Zgromadzenia wchodzi 20-osobowa delegacja z każdego parlamentu. W delegacji polskiej 16 miejsc przypada Sejmowi, a  4 miejsca  Senatowi. Języki oficjalne: polski, litewski.
  Języki robocze: polski, litewski.
  W bierzącej kadencji Zgromadzenie nie ukonstytuowało się
   

 

 • Delegacja Sejmu i Senatu do Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego – Zgromadzenie Parlamentarne Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy – zostało powołane mocą uchwał: Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu RP (z 13.03.2003 r.) i Senatu RP (z 20.03.2003 r.). Zgodnie z regulaminem Zgromadzenie winno odbyć nie mniej niż jedno posiedzenie rocznie, naprzemiennie w Polsce i na Ukrainie.  W skład Zgromadzenia wchodzi 20-osobowa delegacja z każdego parlamentu. W delegacji polskiej 16 miejsc przypada Sejmowi, a  4 miejsca  Senatowi. Języki oficjalne: polski, ukraiński.
  Języki robocze: angielski, rosyjski.
  1.    Zając Alicja (PiS), 
  2.    Gogacz Stanisław (PiS)
  3.    Sztark Grażyna (PO), 
  4.    Czarnobaj Leszek (PO)

   

 

 • Delegacja Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy – według Statutu Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Republiki Mołdowy w jego skład wchodzi po 10 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu RP (7 posłów i  3 senatorów) oraz Parlamentu Republiki Mołdowy. Wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia dokonują Sejm i Senat RP oraz Parlament Republiki Mołdowy, na czas ich kadencji. Wybór i zmiany w składzie delegacji odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami parlamentów każdej ze stron. Organem Zgromadzenia jest Prezydium, które tworzy czterech jego członków, po dwóch z każdej ze stron (przewodniczący delegacji i jego zastępca), wybranych odpowiednio na okres kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Republiki Mołdowy przez każdą ze stron. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 25 lipca 2011 roku w Kiszyniowie. Statut przewiduje, że sesje plenarne odbywają się raz w roku na zmianę w każdym z krajów członkowskich.
  Języki oficjalne: polski i język urzędowy w Republice Mołdowy.
  W bierzącej kadencji Zgromadzenie nie ukonstytuowało się
   

 

 • Forum Regionów Polska-Rosja – ideę Forum przedstawili w 2009 r. Marszałek Senatu RP i Przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Forum to cykliczne konferencje, w których udział biorą przede wszystkim przedstawiciele władz samorządowych Polski i Rosji na poziomie regionów (województw polskich i podmiotów Federacji Rosyjskiej). Ponadto zapraszani są ministrowie rządów i eksperci, przedstawiciele samorządów niższego szczebla, organizacji samorządowych, a także sporadycznie przedstawiciele przemysłu, nauki, kultury i biznesu. Ze względu na patronat obu izb wyższych parlamentów Polski i Rosji w Forum uczestniczą również senatorowie obu krajów, a organizacyjnie Forum jest przygotowywane przez Kancelarię Senatu i Aparat Rady Federacji. Coroczne spotkania Forum są organizowane na przemian w Rosji i w Polsce.  Ideą Forum jest osobiste poznanie się, nawiązanie kontaktu i szukanie możliwości bezpośredniej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi regionów. W ramach obrad prezentowane są uwarunkowania prawne, organizacyjne, możliwości i atuty poszczególnych jednostek, ciekawe rozwiązania problemów regionalnych, wymiana doświadczeń. Ze strony polskiej każdorazowo udziałem zainteresowani są marszałkowie województw, ze strony rosyjskiej liczni gubernatorzy, przewodniczący i przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej podmiotów Federacji.
  Języki oficjalne: polski, rosyjski.
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito