Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Statut Kancelarii Senatu

§ 1.

Kancelaria Senatu jest urzędem podległym Marszałkowi Senatu, wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Senatu i jego organów oraz udzielającym pomocy senatorom w wykonywaniu mandatu senatorskiego.

§ 2.

1.      Kancelarią Senatu kieruje Szef Kancelarii Senatu, który odpowiada za jej działalność przed Marszałkiem Senatu.

2.      Szef Kancelarii Senatu wydaje zarządzenia i decyzje w sprawach dotyczących Kancelarii Senatu.

§ 3.

1.      Szef Kancelarii Senatu kieruje Kancelarią Senatu przy pomocy:

1)      dyrektora generalnego;

2)      dyrektorów statutowych jednostek organizacyjnych.

2.      W zastępstwie Szefa Kancelarii Senatu Kancelarią Senatu kieruje dyrektor generalny, a w przypadku jego nieobecności - dyrektor statutowej jednostki organizacyjnej wyznaczony przez Szefa Kancelarii Senatu.

§ 4.

W skład Kancelarii Senatu wchodzą następujące statutowe jednostki organizacyjne:

1)       Gabinet Marszałka Senatu;

2)       Biuro Prac Senackich;

3)       Biuro Legislacyjne;

4)       Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej;

5)       Biuro Polonijne;

6)       Centrum Informacyjne Senatu;

7)       Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji;

8)       Biuro Spraw Senatorskich;

9)       Biuro Prawne, Kadr i Organizacji;

10)   Biuro Finansowe;

11)   Biuro Administracyjne.

§ 5.

Szczegółową organizację wewnętrzną Kancelarii Senatu, zakres zadań osób, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz zakres działania jednostek organizacyjnych Kancelarii Senatu określa regulamin organizacyjny Kancelarii Senatu nadany, w drodze zarządzenia, przez Szefa Kancelarii Senatu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito