Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia Senatu

2–3 marca 2017 r.

Podczas 36. posiedzenia Izba rozpatrzyła 9 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wycofaniu z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Senatorowie zapoznali się ponadto z programem prac Komisji Europejskiej na 2017 r.

 

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat przyjął bez poprawek ustawę uchwaloną z jego inicjatywy przez Sejm na 35. posiedzeniu, 10 lutego 2017 r., co wnosiła Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Stanowisko takie zostało poparte przez 54 senatorów, 28 było przeciw. Zmiany do noweli proponował senator Mieczysław Augustyn.

W ustawie określono zasady weryfikacji decyzji organów rentowych o ustaleniu prawa do emerytury lub renty oraz o ich wysokości. Nowe przepisy uwzględniają wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11). Zgodnie z nowelizacją postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji będzie wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. O wszczęciu postępowania organ rentowy będzie zawiadamiał niezwłocznie zainteresowaną osobę. Uchylenie lub zmiana prawomocnej decyzji organu rentowego nie będzie możliwa, jeżeli od dnia jej wydania minie 10 lat w przypadku, kiedy decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, a także gdy decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez osobę pobierającą świadczenie; 5 lat po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość oraz gdy decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność; 3 lat, gdy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.

Zmiany dotyczą emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

 

Poprawki Senatu do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Ustawa, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu rządowego, podczas 35. posiedzenia, 10 lutego 2017 r., ma ostatecznie uregulować prawa do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczenia byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Ma też pomóc ujawnić nadużycia związane z wydawaniem decyzji reprywatyzacyjnych. Umożliwi też usunięcie skutków decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, powodujących uszczerbek majątkowy w zasobie mienia komunalnego lub krzywdzenie lokatorów przez właścicieli kamienic. Ustawa powołuje specjalną komisję weryfikacyjną.

Ustawa określa szczególny tryb postępowania przy usuwaniu skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, organ właściwy do prowadzenia takich postepowań oraz skutki cywilnoprawne decyzji wydanych w tym postępowaniu.

Ustawa przewiduje powołanie Komisji ds. usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa. Będzie ona sprawdzać, czy decyzja reprywatyzacyjna nie została wydana z naruszeniem prawa. W efekcie może być wszczęte i przeprowadzone postępowanie rozpoznawcze. W skład komisji mają wejść przewodniczący, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości albo Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, powoływany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości oraz 8 członków w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Organem opiniodawczo-doradczym komisji ma być Społeczna Rada, w skład której minister sprawiedliwości będzie powoływał 9 osób spośród członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, a także stowarzyszeń, których statutowym celem jest w szczególności działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz kształtowanie kompetencji obywatelskich.

Zgodnie z ustawą komisja będzie mogła wydawać postanowienia i decyzje administracyjne, jej przewodniczący zaś zarządzenia. Komisja będzie mogła korzystać z pomocy organów administracji rządowej i samorządowej oraz podległych im jednostek organizacyjnych, a także wnioskować do prokuratora o przeszukanie pomieszczeń lub innych miejsc albo zajęcie rzeczy w celu zabezpieczenia dowodu w sprawie lub zabezpieczenia zwrotu równowartości nienależnego świadczenia.

Komisja Ustawodawcza zaproponowała wprowadzenie do ustawy 7 poprawek, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaś 8. Senatorowie Piotr Florek i JanRulewski wnieśli o odrzucenie ustawy, argumentując, że powoływana przez nią komisja ma niejasne kompetencje, „nie jest nikomu potrzebna, niczego nie załatwi”.Łącznie 28 zmian proponowali senatorowie Bogdan Borusewicz, ZbigniewCichoń, JerzyCzerwiński, PiotrFlorek, Marek Martynowski, Jan Rulewski. W wyniku głosowań Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy (53 głosów za, 30 – przeciw, 1 wstrzymujący się) i przyjęła ustawę z 9 poprawkami, m.in. zmieniającymi usytuowanie członków komisji w randze sekretarzy stanu oraz określającymi źródło finansowania komisji (55 głosów za, 29 – przeciw, 1 wstrzymujący się).

Senackie poprawki rozpatrzą teraz posłowie.

 

Poprawki Senatu do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem ustawy, uchwalonej na podstawie projektu rządowego, podczas 35. posiedzenia Sejmu, 10 lutego 2017 r., jest uszczelnienie systemu podatkowego. Określa ona zasady kontroli przewozu towarów wrażliwychoraz sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z tym przewozem.

 

przewiduje, że systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Celem zmian

 

 

Za towary wrażliwe uznano m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony i susz tytoniowy.

Przewóz tych towarów będzie możliwy tylko po zgłoszeniu do rejestru za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych przez podmiot wysyłający i odbierający towary, przewoźnika i kierowcę.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Infrastruktury oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rekomendowały Izbie wprowadzenie do ustawy 10 poprawek. Zmiany proponowali też senatorowie Mieczysław Augustyn, Leszek Czarnobaj i Marek Martynowski. Senat 52 głosami, przy 28 przeciwnych i 2 wstrzymujących się, przyjął ustawę z 11 poprawkami. Izba zdecydowała, że systemem monitorowania nie będą objęte wszystkie przesyłki towarów poniżej 500 kg wagi lub 500 l objętości, przesyłki wybranych materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeśli łączna masa lub objętość przesyłki przekroczy te limity, a także towary przewożone wszystkimi używanymi przez wojsko i inne wskazane podmioty pojazdami, a nie tylko o towary przewożone pojazdami użytkowanymi przez te podmioty. Senatorowie skreślili przepis pozwalający nałożyć opłatę za strzeżenie i przechowywanie środka transportu, której wysokość jest ustalana nie na podstawie obowiązujących przepisów, lecz porozumienia zawartego pomiędzy organem podatkowym a podmiotem prywatnym prowadzącym wyznaczone miejsce. Zmodyfikowali też przepisy dotyczące odpowiedzialności administracyjnej, tak aby można było odstąpić od nałożenia kary pieniężnej nie tylko na wniosek strony, ale i z urzędu, oraz odstąpienie od nałożenia kary było możliwe we wszystkich przewidzianych ustawą przypadkach jej nałożenia, a nie jedynie w większości takich przypadków. Doprecyzowano ponadto definicję podmiotu wysyłającego.

Do poprawek Senatu ustosunkuje się Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – przyjęta z poprawkami

Senat jednomyślnie, 81 głosami, wprowadził do noweli, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego, podczas 35. posiedzenia, 10 lutego 2017 r., 3 poprawki zaproponowane przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Izba zmodyfikowała m.in. art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku ze zniesieniem podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy.

Nowelizacja likwiduje podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy oraz wprowadza rachunek derywatów, czyli instrumentów pochodnych. Ustawa przenosi kompetencję do wydawania zezwoleń na prowadzenie giełd papierów wartościowych z ministra finansów na Komisję Nadzoru Finansowego. Zmiana ta umożliwi dostęp do informacji o wszystkich dopuszczonych do obrotu zorganizowanego derywatach oraz o aktywności poszczególnych inwestorów w zakresie obrotu tymi instrumentami finansowymi.

Stanowisko Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Senat 79 głosami, przy 1 przeciwnym, przyjął nowelizację w brzmieniu uchwalonym przez Sejm na podstawie projektu rządowego, podczas 35. posiedzenia, 10 lutego 2017 r. Wniosek taki przedstawiła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.  Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Celem nowelizacji jest wzmocnienie ochrony uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych oraz bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym. Nowelizacja wdraża przepisy unijne, m.in. dyrektywę 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku i dyrektywę 2015/2392 w sprawie rozporządzenia europejskiego nr 596/2014 w odniesieniu do zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń tego rozporządzenia. Nowe regulacje umożliwią też stosowanie rozporządzenia unijnego 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Nowe przepisy mają też zapewnić stosowanie rozporządzenia europejskiego 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych.

 

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych – przyjęta bez poprawek

Izba jednomyślnie, 77 głosami, poparła wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznycho przyjęcie bez poprawek ustawy, uchwaloną przez Sejm na podstawie projektów rządowego i senackiego, podczas 35. posiedzenia, 10 lutego 2017 r. Teraz będzie ją mógł podpisać prezydent.

Nowe przepisy uzupełniają i doprecyzowują regulacje dotyczące udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (np. opłat z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, kosztów postępowań sądowych) oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych). Ustawa umożliwia umorzenie należności na wniosek dłużnika w całości. Łagodzi też kryteria umorzenia częściowego, odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia należności na raty.

W ustawie doprecyzowano, że należnościami budżetowymi o charakterze publicznoprawnym są także dochody państwowych funduszy celowych. Uzupełniono katalog organów wydających decyzję w odniesieniu do udzielania ulg w spłacie należności publicznoprawnych o kierowników państwowych jednostek budżetowych oraz organy właściwe w programach finansowanych ze środków europejskich oraz wskazano właściwe organy odwoławcze.

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu rządowego podczas 36. posiedzenia, 24 lutego 2017 r., ma na celu ograniczenie kosztów poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zakłada zmniejszenie kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych w wersji papierowej i kosztów archiwizowania takich dokumentów.

Ustawa zwalnia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników, w tym organów rentowych, z obowiązku samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych. Będą oni mogli złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie przez urząd rocznego zeznania podatkowego, w tym o odliczenie od dochodu lub podatku wydatków z tytułu ulgi na dzieci i cele rehabilitacyjne.

Nowelizacja umożliwia emerytom i rencistom, którzy nie korzystają z ulg, przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego. Wystarczy oświadczenie ze wskazaniem wybranej organizacji. Zmiany wprowadzane nowelą obejmą już rozliczenia za 2016 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o wprowadzenie 2 poprawek do nowelizacji. Senat przyjął 1 z nich, a także zmianę zaproponowaną w czasie dyskusji przez senatorów Marka Martynowskiego i Grzegorza Biereckiego. Izba zdecydowała, że sporządzone przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe jest udostępniane jedynie na portalu podatkowym, a podatnik akceptuje lub odrzuca zeznanie za pośrednictwem tego portalu, a nie w dowolny sposób, np. pocztą. Senat wprowadził też możliwość składania wniosków o sporządzenie zeznania za pomocą systemów teleinformatycznych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i wskazał, że dane zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane do celów innych niż przekazanie wniosku, z zastrzeżeniem, że dane ujawnione w związku z wykonywaniem czynności określonych w odrębnych przepisach mogą być przetwarzane do celu, w jakim zostały przekazane.

Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – przyjęta bez poprawek

Jednomyślnie, 68 głosami, senatorowie poparli wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i przyjęli bez poprawek nowelizację, uchwaloną przez Sejm na 35. posiedzeniu, 10 lutego 2017 r., na podstawie projektu rządowego.

Teraz prezydent może już podpisać ustawę, której celem jest uproszczenie procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej jako organu odwoławczego od decyzji wojewodów dotyczących komunalizacji mienia. Dotychczas powoływanie jej członków odbywało się na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Na mocy nowelizacji ta czynność będzie uregulowana na poziomie ustawowym. Kompetencje do powoływania członków komisji zamiast prezesa Rady Ministrów będzie miał minister odpowiedzialny za administrację publiczną.

Nowelizacja zwiększa też z 5 do 6 liczbę członków komisji. Określa również sposób rozstrzygania odwołań od decyzji dotyczących przejmowania mienia prywatnego i państwowego przez podmioty komunalne oraz tryb i zasady pracy Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

 

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – przyjęta bez poprawek

Ustawa, którą Sejm uchwalił z inicjatywy rządu podczas 36. posiedzenia, 24 lutego 2017 r., określa zasady ustalania programu szkolenia specjalistycznego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalistycznego, a także nadzoru nad przebiegiem szkolenia i jego kontroli. Ustawa ustala też warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przystępowania i odbywania szkolenia specjalistycznego, a także organizacji i przeprowadzania państwowego egzaminu specjalistycznego w dziedzinie ochrony zdrowia. Celem zmian jest usprawnienie i skrócenie postępowania kwalifikacyjnego.

Uchwalenie ustawy było niezbędne, w obowiązującym stanie prawnym brakuje bowiem przepisów dotyczących tego zakresu, gdyż 1 lipca 2016 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zgodnie z nowymi przepisami tytuł specjalisty będzie można uzyskać po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego albo po uznaniu przez Ministra Zdrowia dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji i po zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Program szkolenia specjalizacyjnego jest przygotowywany przez zespół ekspertów i zatwierdzany przez ministra zdrowia. Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego sprawuje minister zdrowia za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, który w tym celu powołuje zespół kontrolny.

Wniosek Komisji Zdrowia o przyjęcie ustawy bez poprawek jednomyślnie poparło 70 senatorów.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

 

Uchwała Senatu w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Projekt uchwały został wniesiony przez marszałka Stanisława Karczewskiego,który uzasadniał to tym, że taka nowelizacja wiązałaby się z możliwością narażenia na szwank dobrosąsiedzkich stosunków z innymi krajami.

Wniosek połączonych komisji: Ustawodawczej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Kultury i Środków Przekazu o odrzucenie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu nowelizacji nie zyskał akceptacji większości (11 głosów za, 52 – przeciw, 5 wstrzymujących się). Zaproponowaną uchwałę poparło natomiast 49 senatorów, 12 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

 

Program prac Komisji Europejskiej na rok 2017

Corina Creţu, komisarz do spraw polityki regionalnej w Komisji Europejskiej, zaznaczyła, że od początku bardzo blisko współpracuje z parlamentami narodowymi, ponieważ to nie tylko kwestia demokracji, ale również zasady pomocniczości. „Każdy z nas wie, że Unia Europejska oparta jest na bardzo prostym porozumieniu: wszyscy jesteśmy silniejsi wtedy, kiedy działamy razem, bo wtedy łatwiej nam osiągać nasze cele” – podkreśliła.

Komisarz poinformowała, że zaczęła się debata o „białej księdze” rozwoju UE, zaprezentowanej w Parlamencie Europejskim przez przewodniczącego Jean-Claude’a Junckera. Przygotowano 5 scenariuszy współpracy, które komisarz określiła jako kluczowy instrument dla przyszłości Europy. „Musimy potraktować tę «białą księgę» jako punkt wyjścia do refleksji na temat tego, co udało nam się uzyskać w ostatnich 25 latach i jak wiele elementów, które osiągnęliśmy, braliśmy za pewnik” – powiedziała. „Wydaje mi się, że to jest niesamowicie istotne, aby każde państwo członkowskie, każdy parlament krajowy, każdy region bardzo proaktywnie w tym uczestniczyły i dostarczały pomysłów” – dodała komisarz. W jej opinii to najlepszy sposób na postępy w realizacji polityki spójności po roku 2020 i na rzecz przyszłości Europy. Na zakończenie swego wystąpienia komisarz Corina Creţu stwierdziła, że trzeba zastanowić się nad tym, jakie działania ma w przyszłości podjąć 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przedstawiając stanowisko rządu na temat programu prac Komisji Europejskiej „Na rzecz Europy, która chroni, wspiera i broni”, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zaczął od kwestii migracji. Jak stwierdził, w wypadku działań w obszarze zewnętrznej polityki migracyjnej udało się nie tylko zdefiniować wspólny cel, czyli powstrzymanie i kontrolę wciąż niekontrolowanej fali migracyjnej, ale również dobrać środki (ochrona granicy zewnętrznej, pomoc humanitarna na miejscu, współpraca z krajami pochodzenia i tranzytu migracji, działania inwestycyjne w tych krajach, twarda współpraca w budowaniu stabilności politycznej i odporności tych państw). W tym kontekście wiceminister wymienił porozumienia z Turcją i z Libią jako przykłady trudnych i kosztownych, ale efektywnych środków. Jak ocenił, w planach Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o reformę systemu azylowego, brakuje jedności w zakresie definiowania celu i doboru środków. Jako pozytywny przykład rozwiązania wiceminister wymienił przyjęcie w trybie bardzo szybkim odnowionego rozporządzenia w zakresie Straży Granicznej, co pozwala procedować instrumenty, które wyposażą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej we właściwe narzędzia kontroli ruchu.

Drugie ważne – zdaniem wiceministra – zagadnienie to przyszłość wspólnych ram finansowych po roku 2020 i nowe wyzwania, m.in. migracja, które powinny znaleźć swoje budżetowe wsparcie. Wiceminister zwrócił też uwagę, że powody, dla których w Unii Europejskiej powołano wspólną politykę rolną, są aktualne. Europa jest wciąż przywiązana do takiego właśnie modelu finansowania polityki rolnej. Według wiceministra spraw zagranicznych polityka spójności ma charakter inwestycyjny czy proinwestycyjny. To powód, dla którego Polska odnowiła Grupę Przyjaciół Polityki Spójności w Radzie. Współpracuje intensywnie ze wszystkimi krajami, które są potencjalnie zainteresowane tym, aby tej polityki bronić, ponieważ nadchodząca dyskusja na temat wieloletnich ram finansowych będzie bardzo trudna, jeśli chodzi o utrzymanie pozycji budżetowej, a także o zawartości, konstrukcji tych polityk, tak aby mogły wypełniać wciąż te same zadania.

Mówiąc o przyszłości rynku, wiceminister wskazał na pilną potrzebę podjęcia na nowo dyskusji na temat dokończenia prac nad wspólnym rynkiem usług. „ (…) z entuzjazmem witamy inicjatywy Komisji Europejskiej, inicjatywę e-karty, która ma to ułatwić i przybliżyć moment, w którym będziemy mogli uznać, że mamy wspólny rynek usług w Europie” – powiedział. Za warte poparcia uznał inicjatywy dotyczące rynku usług cyfrowych, zgłoszone w programie rocznym, dotyczące m.in. VAT. Jak zapowiedział wiceminister Konrad Szymański, Polska będzie podkreślała ustrojowe, systemowe znaczenie swobody przepływu danych na tym rynku. Ocenił też, że niektóre inicjatywy Komisji, np. pakiet drogowy, delegowanie pracowników, przynoszą efekt w postaci dezintegracji rynku, w szczególności usług, ale także przepływu pracy, ograniczają konkurencję na wspólnotowym rynku, oczywiście, kosztem konsumenta.

Jak powiedział wiceminister, ważne miejsce w programie prac Komisji zajmuje rozwój mobilności niskoemisyjnej. Polska w istotnej części tego rynku, który jest poza systemem ETS, ma już własne, niezwykle ambitne strategie, dotyczące rozwoju mobilności niskoemisyjnej, związane nie tylko z niskoemisyjnością, ale również z polityką przemysłową. Oczekuje jedynie takiego ukształtowania strategii europejskich, aby nie były one kolizyjne.

Jeśli chodzi o unię gospodarczo-walutową, to kompromis w tym zakresie w dużym stopniu zależy od ułożenia relacji i interesów wewnątrz strefy euro. Dla Polski ważne jest to, żeby tego typu rozwiązania „nie kładły się cieniem na integralności wspólnego rynku”, co ‒ jak stwierdził wiceminister ‒ wydaje się to do osiągnięcia. Inne problemy są dużo trudniejsze do rozwiązania niż te, które są z naszego punktu widzenia kluczowe. Z niepokojem natomiast patrzymy na to, że do unii gospodarczo-walutowej próbuje się przykleić europejski filar praw socjalnych. Chcemy, aby założenia, by lepiej chronić pracę i pracowników, nie przyniosły ograniczenia konkurencji.

W zakresie zagadnień o bardziej zewnętrznym charakterze wiceminister zaakcentował 2 problemy: handel międzynarodowy i relacje zewnętrzne. Chodzi o to, aby rozmawiać więcej na temat tego, jaki jest sens europejskiej polityki handlowej. W relacjach zewnętrznych o czysto zagranicznym charakterze będzie to czas implementowania europejskiej strategii globalnej. Jak zaznaczył wiceminister, z polskiego punktu widzenia jest ważne, aby Unia Europejska odgrywała ważną rolę międzynarodową i była ważnym podmiotem w stosunkach międzynarodowych, bo to może się pozytywnie przekładać na polskie bezpieczeństwo.

„Jeśli chodzi o ogólną perspektywę prac na ten rok, to z polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia rządu wygląda ona dokładnie tak: jest tam bardzo dużo szans, wiele projektów sensownych i wiele spraw trudnych, problemów, które wymagają rozwiązania. Byłoby dobrze, aby to były rozwiązania o charakterze dużo bardziej konsensualnym niż to bywało do tej pory” – powiedział na zakończenie wiceminister Konrad Szymański.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito