Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

3, 4 stycznia 2017 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2017 w częściach właściwych jej przedmiotowemu zakresowi działania: 01 – Kancelaria Prezydenta RP; 02 – Kancelaria Sejmu; 03 – Kancelaria Senatu; 11 – Krajowe Biuro Wyborcze; a także planu finansowego Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji senator Sławomir Rybicki, który poinformował, że nie będzie przewodniczył obradom, ponieważ kwestionuje legalność uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2017. Jego zdaniem została ona uchwalona niezgodnie z Regulaminem Sejmu i Konstytucją RP. Następnie senatorowie Platformy Obywatelskiej opuścili obrady komisji regulaminowej.

Podczas obrad części ustawy budżetowej na rok 2017 omówili przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego oraz Kancelarii Senatu.

Jak poinformowała szefowa Kancelarii Sejmu minister Agnieszka Kaczmarska, kancelaria planuje rozbudowę systemu monitoringu, z którego korzysta Straż Marszałkowska, a także budowę ogrodzenia od ulicy Wiejskiej. Poinformowała też, że budżet Kancelarii Sejmu zakłada dochody na poziomie blisko 1,3 mln zł, a wydatki w wysokości 481,6 mln zł.

Budżet Kancelarii Prezydenta na 2017 r. przedstawiła szefowa Kancelarii Prezydenta minister Małgorzata Sadurska. Wyniesie on 168,3 mln zł i jest większy od budżetu na 2016 r. o 720 tys. zł w związku z przewidzianymi w ustawie budżetowej podwyżkami dla urzędników. Jak dodała, w porównaniu do 2016 r. wydatki na inwestycje zwiększono o 4,5 mln zł i wyniosą one 6,9 mln zł. Planowana jest kontynuacja modernizacji ośrodka w Wiśle, a także inwestycje w innych ośrodkach prezydenckich, m.in. w Juracie, Pałacu Prezydenckim i ogrodach Pałacu Prezydenckiego. 6 mln zł, czyli o blisko 2,3 mln zł mniej, Kancelaria Prezydenta chce przeznaczyć w 2017 r. na ordery i odznaczenia. Jak dodała minister Małgorzata Sadurska, dzięki wprowadzonej procedurze przetargowej już w 2016 r. kancelaria zaoszczędziła na ten cel 700 tys. zł. Wcześniej zamówienia orderów i odznaczeń odbywały się „z wolnej ręki”.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj poinformowała, że budżet KBW w 2017 r. zaplanowano w kwocie 71,4 mln zł i jest on mniejszy o blisko 15 mln zł niż w 2016 r. Jak wyjaśniła, jego zmniejszenie wynika z tego, że w 2016 r. zakupiono przezroczyste urny wyborcze. W 2017 r. na zakup dodatkowych urn przewidziano 8,8 mln zł. 131,6 mln zł przewidziano natomiast na zadania wyborcze: wybory uzupełniające do Senatu, wybory ponowne, przedterminowe, do nowych rad i uzupełniające, a także referendum ogólnokrajowe. Beata Tokaj zgłosiła poprawkę dotyczącą uszczuplenia budżetu KBW o 1,5 mln zł. Postulowała, aby ta kwota pochodziła z wydatków celowych na urny wyborcze, a nie z wydatków inwestycyjnych, przeznaczonych m.in. na zadania informatyczne. Dodała, że obawia się, iż w związku z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych, zadania te nie będą mogły być zrealizowane.

Szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski poinformował, że planowane dochody kancelarii na 2017 r. wynoszą 155 tys. zł. Wydatki budżetowe ustalono natomiast na kwotę 179,4 mln zł.

Zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot poinformował, że dochody kancelarii premiera w ustawie budżetowej zaplanowano w wysokości 162 tys. zł. Dodał, że zostaną one uzyskane m.in. z najmu i rozliczeń z 2016 r. Wydatki mają natomiast wynieść 133 mln 192 tys. zł. Zaznaczył, że to o 9,2% mniej niż w ustawie budżetowej z 2016 r.

Zastępca przewodniczącego senator Krzysztof Słoń zgłosił wniosek o przyjęcie opinii komisji regulaminowej rekomendującej przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2017 w częściach właściwych jej przedmiotowemu zakresowi działania bez poprawek. W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. Do przedstawienia opinii na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych został upoważniony senator Aleksander Bobko.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito