Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

45. posiedzenie Senatu – drugi dzień

13 lipca 2017 r. zakończył się 2. dzień obrad Senatu, podczas którego Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Jej celem jest likwidacja barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego (m.in. finansowanie wyłącznie lokali na wynajem bez możliwości finansowania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, bezwzględny warunek przeznaczenia minimum 50% lokali dla osób wychowujących co najmniej 1 własne lub przysposobione dziecko), a także problemów pojawiających się podczas eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu (m.in. obniżone limity dochodowe najemców w zasobach na wynajem, zaostrzone zasady podnoszenia czynszu osobom o dochodach przekraczających nawet nieznacznie limity określone ustawą). W noweli przewidziano m.in. podwyższenie limitu dochodów uprawniających do najmu lokalu mieszkalnego o umiarkowanym czynszu oraz złagodzenie warunku wynajęcia 50% lokali dla osób wychowujących co najmniej 1 dziecko.

Senat zajął się także ustawą o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która przewiduje, że do postępowań w sprawach przyznania kategorii naukowej jednostce naukowej lub uczelni, w której zgodnie ze statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, nie będzie się stosowało przepisu obligującego organy administracji publicznej do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji – do umożliwienia stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz przepisu przewidującego, że okoliczność faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (projekt rządowy), na podstawie której 1 października 2017 r. ma zostać powołana Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Do jej zadań będzie należało m.in. inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych; upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki; upowszechnianie języka polskiego poza krajem. NAWA przejmie wszystkie obowiązki Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które zostanie zlikwidowane.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt rządowy). Przewiduje ona możliwość jednorazowego, corocznego rozliczenia nakładów na wybrane środki trwałe do 100 tys. zł przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji w wysokości 10 tys. zł oraz bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie nabycie. Nowela zakłada ponadto, że pobór zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie wyłączony, w stosunku do przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Rozpatrzona została ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), której celem jest wprowadzenie usprawnień i uproszczeń oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. Nowe przepisy są wynikiem doświadczeń we wdrażaniu programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–20. Nowela przewiduje powołanie rzeczników funduszy europejskich czy wprowadzenie pomocy zwrotnej jako kolejnej obok dotacji i instrumentów finansowych formy wsparcia w ramach polityki spójności. Zmieniono też przepisy dotyczące projektów partnerskich i uregulowano tryb wyboru projektów z zakresu instrumentów finansowych. Nowela zakłada też, że od 1 stycznia 2018 r. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji będzie prowadzony przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, a nie Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP ma z kolei prowadzićdziałania mające na celu dostosowanie kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, w tym powołanie Rady Programowej do spraw kompetencji i sektorowych rad do spraw kompetencji.

Izba omówiła przepisy nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt poselski). Dotyczą one trybu powoływania i odwoływania zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z nimi w przypadku, gdy rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu nie wystąpi z wnioskiem do zarządu województwa o powołanie lub odwołanie członków zarządu tego funduszu, z wnioskiem takim występuje wojewoda.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt rządowy), która realizuje rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, przyjętym przez Radę Ministrów 4 kwietnia 2017 r. Zrezygnowano m.in. z planowanego od 1 listopada 2017 r. wzrostu kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wzrostu wysokości świadczeń rodzinnych. Zdecydowano, że z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego będzie przysługiwał 1 dodatek do zasiłku rodzinnego niezależnie od liczby dzieci, nad którymi został udzielony urlop wychowawczy. Do katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składających się na dochód, na podstawie którego ustalane jest prawo do uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, dodano stypendia finansowane ze środków Unii Europejskiej przyznawane osobom bezrobotnym. Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 polegają m.in. na rozszerzeniu listy podmiotów, które mogą założyć żłobek lub klub dziecięcy, o instytucje publiczne zapewniające miejsca przede wszystkim dla dzieci swoich pracowników czy zwolnieniu żłobków i klubów dziecięcych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejna omówiona ustawa to nowela ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (projekt rządowy). Przewiduje ona rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy z powodu niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni pracy i świadczeń z tego tytułu, a także przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę. Ochroną roszczeń pracowniczych zostaną objęte również osoby zatrudnione u pracodawcy, m.in. małżonek pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie. Katalog świadczeń, które przysługują pracownikom w przypadku niewypłacalności pracodawcy, obejmie także świadczenie z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy, a także wówczas, gdy stosunek pracy ustał w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące po dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Wydłużono ponadto z 9 do 12 miesięcy tzw. okresy referencyjne między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowelizacja ma też uporządkować i usprawnić tryb wypłaty świadczeń przez wojewódzkie urzędy pracy. W stosunku do tych samych pracowników danego pracodawcy te same zaległe jednorazowe świadczenia pracownicze będą mogły być wypłacone tylko raz, a zaległe świadczenia okresowe, w tym wynagrodzenie, za okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Z kolei rozpatrzona ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (projekt rządowy) dostosowuje obowiązujące przypisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lutego 2012 r. (sygn. akt P 17/10), 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 36/12) i 5 lutego 2015 r. (sygn. akt K 60/13). Wprowadza także ograniczenia podmiotów posiadających status członków spółdzielni do osób, którym przysługuje prawo do lokali. Określa również zasady rozliczeń z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia będzie zwracać osobie uprawnionej wniesiony wkład albo jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu, natomiast nabywca spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego do tego lokalu wniesie wkład obliczony według tych samych zasad oraz zobowiąże się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu z odsetkami. Uregulowano również kwestie rozliczenia funduszu remontowego, gdy w określonym budynku powstała wspólnota mieszkaniowa. Nowela ma usprawnić działalność spółdzielni poprzez zapewnienie jej członkom możliwości uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika (1 pełnomocnik może reprezentować 1 członka) oraz zmienia sposób liczenia głosów podczas obrad walnego zgromadzenia (uchwała Walnego Zgromadzenia będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie ogólna liczba członków biorących udział w głosowaniu nad tą uchwałą).

Senatorowie rozpatrzyli też ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), której celem jest m.in. skatalogowanie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, ujednolicenie praktyki stosowania przepisów w zakresie zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób, które wieloletnio dzierżawią lub użytkują nieruchomości publiczne.

Izba omówiła ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (projekt rządowy). Ma ona umożliwić pełne wykorzystanie przewidzianych w nowelizowanej ustawie środków na dofinansowanie wkładów własnych w formie spłaty części kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup mieszkania oraz dodatkowego dofinansowania z tytułu urodzenia lub przysposobienia 3 lub kolejnego dziecka, poprzez wznowienie przyjmowania wniosków o dofinansowanie z terminem wypłaty wsparcia jeszcze w 2017 r. oraz umożliwienie przyjmowania takich wniosków na rok 2018 do chwili osiągnięcia limitu w postaci całej kwoty limitu określonego na dany rok. Ustawa daje prawo składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego do momentu, gdy kwota wynikająca ze złożonych wniosków z terminem wypłaty wsparcia w danym roku(pomniejszona o wypłacone od początku roku oraz przyznane i podlegające wypłacie w danym roku dodatkowe finansowe wsparcie z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka), osiągnie równowartość całego limitu przeznaczonego na wypłaty w danym roku, zamiast obecnych95%.

Senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona umożliwić wdrożenie od początku roku szkolnego 2017/2018 nowego programu dostarczania do szkół owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych. Zmieniono też przepisy dotyczące zawierania umów między rolnikami a odbiorcami produktów rolnych. Zniesiono obowiązek zawierania umów z podmiotami sprzedającymi produkty rolne bezpośrednio konsumentom. Ma to wzmocnić pozycję producenta rolnego.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito