Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

44. posiedzenie Senatu ‒ pierwszy dzień

28 czerwca 2017 r. rozpoczęło się 44. posiedzenie Senatu. Izba w obecności krewnych Mariana Smoluchowskiego podjęła uchwałę w 100. rocznicę śmierci tego genialnego polskiego fizyka. Przypomniano w niej, że 5 września 2017 r. minie 100 lat od jego przedwczesnej śmierci. Ten jeden z najwybitniejszych światowych uczonych przełomu XIX i XX w. ukończył z najwyższym wyróżnieniem studia z fizyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Przez kilka lat pracował w różnych ośrodkach naukowych Europy (Paryż, Glasgow, Berlin). Po powrocie do Wiednia w 1898 r. został docentem i otrzymał prawo wykładania, które przeniósł na Uniwersytet Lwowski, uzasadniając to m.in. możliwością prowadzenia wykładów w języku polskim. W wieku 28 lat objął stanowisko profesora nadzwyczajnego fizyki teoretycznej Uniwersytetu Lwowskiego, a mając 31 lat stanowisko profesora zwyczajnego, będąc wtedy najmłodszym profesorem w Cesarstwie Austro-Węgierskim. W 1913 r. przyjął zaproszenie Uniwersytetu Jagiellońskiego i objął kierownictwo Katedry Fizyki Eksperymentalnej. 15 lipca 1917 r. został wybrany na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nie zdążył objąć tej funkcji. Marian Smoluchowski był jednym ze współtwórców kinetycznej teorii materii. Należał do grona prekursorów wykorzystania metod stochastycznych jako narzędzia do opisu zjawisk fizycznych. 3 Nagrody Nobla w latach 20. były ściśle związane z jego osiągnięciami: w 1925 r. z chemii (Richard Zsigmondy), w 1926 r. z fizyki (Jean Perrin) i z chemii (Theodor Svedberg). Współpracował także blisko z filozofami szkoły lwowsko–warszawskiej, sam zaś zajmował się m.in. analizą pojęcia przypadku i prawdopodobieństwa. Marian Smoluchowski i jego brat Tadeusz należeli też do czołowych alpinistów europejskich tamtych czasów. Uczony należał także do pionierów polskiego narciarstwa i taternictwa. Na osobną uwagę zasługuje jego umiłowanie Polski, w tym wielki szacunek dla języka polskiego, polskiej przyrody i polskiej kultury. Zdaniem senatorów, przywołanie postaci Mariana Smoluchowskiego w 100-lecie jego śmierci winno się stać okazją do wprowadzenia jego osoby do przestrzeni publicznej, szczególnie szkół i uczelni.

Następnie Senat rozpatrzył ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt rządowy). Jej celem jest określenie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym tych pracowników, uwzględniającego rodzaj wykonywanej pracy, a także sposobu i harmonogramu dochodzenia do ustalonego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z ustawą, najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. Do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego zostanie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego, do końca 2021 r. Z szacunkowych wyliczeń wynika, że minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło ok. 6,4 tys. zł, lekarzy z I stopniem specjalizacji ‒ ok. 5,9 tys. zł, lekarzy bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażystów ‒ prawie 3,7 tys. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem mają zarabiać minimum 5,3 tys. zł (ze specjalizacją) lub 3,7 tys. zł (bez specjalizacji). Pielęgniarki z wyższym wykształceniem i specjalizacją mają zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji ‒ na 3,2 tys. zł. Płaca minimalna fizjoterapeutów i innych pracowników medycznych ze średnim wykształceniem wyniesie minimum 3,2 tys. zł.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt poselski), która przewiduje dopuszczenie stosowania marihuany w celach medycznych. Zgodnie z nowymi przepisami, ziele konopi innych niż włókniste, wyciągi, nalewki farmaceutyczne, wszystkie inne wyciągi z konopi oraz żywica konopi innych niż włókniste będą mogły stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania tzw. leków recepturowych. Warunkiem dopuszczenia tego surowca do obrotu będzie uzyskanie pozwolenia wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (projekt senacki), która rozszerza zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy szkół, szpitali, instytucji kultury, nazwy osiedli i pomniki.

Senat przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, przygotowanego przez Komisję Ustawodawczą jako realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 czerwca 2016 r. TK stwierdził w nim niezgodność przepisów ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z Konstytucją i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Projekt zmierza do obniżenia osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu, gdy egzaminu nie przeprowadza się z wykorzystaniem pojazdu wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, ale pojazdu osoby niepełnosprawnej, przystosowanego do rodzaju schorzenia.

Senatorowie wysłuchali sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z petycji rozpatrzonych w 2016 r., które przedstawił jej przewodniczący senator Robert Mamątow, oraz zapoznali się z informacją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka o działalności IPN w 2016 r.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito