Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

„Samorządowy lider zarządzania 2013 – samorząd jako pracodawca”

25 czerwca 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja podsumowująca konkurs „Samorządowy lider zarządzania 2013 – samorząd jako pracodawca”, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.
Otwierając spotkanie, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł zwrócił uwagę, że będzie ono poświęcone dialogowi z partnerami społecznymi i kulturze organizacyjnej. „Dialog społeczny nie jest, jak niektórzy uważają, zbędnym ozdobnikiem, ale ważnym składnikiem kultury politycznej, który tworzy ład społeczno-gospodarczy, legitymizowany przez możliwie szerokie kręgi społeczne” – mówił senator.
O otwartości Senatu na problemy samorządu terytorialnego mówił marszałek Bogdan Borusewicz. Przypomniał, że to właśnie Senat przygotował projekt ustawy o samorządzie gminnym, a reforma samorządowa została uznana za najbardziej udaną z polskich reform. Jak zaznaczył marszałek Bogdan Borusewicz, Senat promuje współpracę samorządu polskiego i rosyjskiego, współorganizując Forum Regionów Polska – Rosja. Marszałek poinformował, że objął też swoim patronatem konferencję na temat rozwoju regionalnego i doświadczeń Polski w wykorzystaniu funduszy UE, zorganizowaną w 2012 r. przez Związek Województw RP i Chorwacki Związek Żupanii.
Zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich Tomasz Potkański przedstawił cele konkursu i metodologię oceny zgłoszonych wniosków. Chodzi przede wszystkim o rozwój dialogu społecznego w instytucjach sektora samorządowego na poziomie lokalnym, wspartego działaniami na rzecz rozwoju kultury organizacji pracy, promującej zaangażowanie pracowników, współodpowiedzialność i efektywność. Zdaniem Tomasza Potkańskiego, bardziej zmotywowany i zaangażowany pracownik będzie świadczył mieszkańcom usługi lepszej jakości i stanie się bardziej otwarty na jej podnoszenie.
Przedstawiciele Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Krajowego Związku Pracowników Samorządowych przedstawili system dialogu społecznego w Norwegii. Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych od wielu lat angażuje się w tworzenie sieci współpracy pomiędzy samorządami jako pracodawcami a lokalnymi związkami zawodowymi na rzecz rozwoju kompetencji pracowników i tworzenia stabilnych warunków zatrudnienia w sektorze samorządowym. Uznano, że dialog społeczny, zainicjowany dla propagowania idei godnej pracy, sprzyja zaangażowaniu pracowników i przekłada się na poprawę jakości świadczonych przez nich usług.
Podczas konferencji zaprezentowano wnioski konkursowe w 2 kategoriach: rozwiązania z zakresu sformalizowanych stosunków pracowniczych, wypracowane w dialogu z partnerami społecznymi (Urząd Miasta Częstochowy, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie, Urząd Miejski w Słupsku – 2 wnioski); inne rozwiązania dotyczące budowy motywującej kulturę organizacji pracy w instytucjach samorządowych (Urząd Miasta Dzierżoniowa, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Urząd Miasta Opola, Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, Urząd Miasta Zielonki). Następnie zostały one ocenione zgodnie z 4 kryteriami: adekwatnością projektu, jego skutecznością, przejrzystością, trwałością i replikowalnością.
W pierwszej kategorii wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie za program „Wartościowanie stanowisk pracy jako podstawa budowania motywacyjnego i sprawiedliwego systemu wynagrodzeń”. Drugie miejsce zajął Urząd Miejski w Słupsku za ustalenie dodatkowych świadczeń (dodatki przedemerytalne) dla pracowników tego urzędu, trzecie zaś – Urząd Miasta Częstochowy za program „Dialog samorządu lokalnego z przedstawicielami pracownikami jednostek organizacyjnych w obszarze pomocy społecznej”. W drugiej kategorii zwyciężył Urząd Miasta Opola za program „Uspołecznienie procesu racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych w Opolu w drodze konsultacji społecznych”. Drugie miejsce zajęły urzędy gmin: Tarnowo Podgórne („Partycypacja pracowników w procesie zarządzania personelem w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne”) i miasta Zielonki („Urząd Miasta Zielonka miejscem pracy i dialogu”), a trzecie Starostwo Powiatowe w Przasnyszu („Bo największym kapitałem jest człowiek – zespoły Zadaniowe jako przykład efektywnej organizacji i kultury pracy w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu”).
Laureaci konkursu w ramach wizyty studialnej w Norwegii będą mogli zapoznać się z tamtejszymi doświadczeniami.
Konkurs został zorganizowany przez Związek Miast Polskich we współpracy z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych w ramach projektu „Dialog społeczny w sektorze samorządowym”, finansowanego z funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014.

Konferencja podsumowująca konkurs „Samorządowy lider zarządzania 2013 – samorząd jako pracodawca” - 25.06.2013 r. - cz.1

Konferencja podsumowująca konkurs "Samorządowy lider zarządzania 2013 - samorząd jako pracodawca" - 25.06.2013 r. - cz. 2

Konferencja podsumowująca konkurs "Samorządowy lider zarządzania 2013 - samorząd jako pracodawca" - 25.06.2013 r. - cz.3

 

Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito