Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

51. posiedzenie Senatu - drugi dzień

6 grudnia 2017 r. zakończył się drugi dzień 51. posiedzenia Senatu. W wyniku głosowań Izba przyjęła 2 ustawy z poprawkami, a 6 bez zmian.

Do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzono poprawkę, która ma na celu umożliwienie przystąpienia do konsorcjum spółdzielczego wyznaniowym osobom prawnym prowadzącym działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych przewiduje, że katalog osób, które będą mogły zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni, zostanie poszerzony o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Nowelizacja powinna też ułatwić zakładanie spółdzielni dzięki zmniejszeniu z 5 do 3 liczby założycieli i wprowadzeniu nowego profilu spółdzielni socjalnej o tzw. charakterze usługowym. 

Do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadzono 2 poprawki, które doprecyzowują procedurę uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wskazując, że decyzję administracyjną w tej sprawie wydaje marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska. Nowelizacja ustawy odpadach dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, m.in. dyrektywy w sprawie odpadów, która daje państwom członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej. Nowela reguluje m.in. sprawy przewozu odpadów, dzieląc je na niebezpieczne, które będą podlegać przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych, oraz pozostałe, podlegające przepisom ustawy o odpadach. Nowe przepisy mają też przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom w gospodarce odpadami i wspierać walkę z „szarą strefą”.

Izba przyjęła bez poprawek następujące ustawy.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej(projekt rządowy) zmienia przepisy, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2018 r. powinno zostać utworzone Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, podległe szefowi KAS, mające dostarczać usługi informatyczne jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy nowelizacji zadanie to zostanie przejęte przez obecnie istniejącą jednostkę budżetową Ministerstwa Finansów – Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF), która będzie dostarczać usługi informatyczne dla całego resortu finansów.

Celem ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) jest stworzenie ram prawnych dla realizacji projektów strategicznych, przewidzianych w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Ustawa przewiduje, że w Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie utworzony Krajowy Fundusz Gwarancyjny, który w większym stopniu niż inne instrumenty ma zmobilizować prywatne środki na cele rozwojowe. Reforma obejmie dotychczasowy system wykorzystania instrumentów gwarancyjnych. Zamiast programu udzielania gwarancji de minimis, odnawianego przez kolejne rozporządzenia ministra finansów, zostanie utworzony system zapewniający przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych(projekt rządowy) wprowadza regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych podatkowych podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, a także podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów. Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej poprzez weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(projekt rządowy) przewiduje, że zostanie zwiększony dostęp do świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzięki zwiększeniu wymiaru finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, na które czas oczekiwania jest szczególnie długi. Dodatkowe środki zostaną też skierowane przede wszystkim na finansowanie świadczeń ujawnionych w wyniku analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, określonej w mapach potrzeb zdrowotnych, a także tych związanych z zapewnieniem szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Docelowo na ochronę zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 6%. PKB.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) ma rozwiązać problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy za udział w czynnościach wyjaśniających organów podlegających samorządom, m.in. straży gminnych i miejskich. Nowela przewiduje, że koszty postępowań w sprawach o wykroczenia będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa (czynności wyjaśniające prowadzone przez policję, organ innej państwowej osoby prawnej) lub jednostkę samorządu terytorialnego (czynności prowadzone przez straż gminną lub miejską), a następnie rozliczane adekwatnie do odpowiedzialności za wynik postępowania. Chodzi m.in. o zwrot należności za stawiennictwo świadka w trakcie czynności prowadzonych przez straż gminną lub straż miejską, czyli np. zwrot kosztów dojazdu na przesłuchanie lub utraconego dochodu z powodu stawienia się na wezwanie, a także inne wydatki, np. koszty noclegu.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (projekt sejmowej Komisji do Spraw Petycji) dostosowuje terminologię 5 ustaw do aktualnego stanu prawnego. Przewiduje zmiany m.in. w kodeksie pracy, ustawie o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli i kodeksie wyborczym.

W tym dniu senatorowie rozpatrzyli następujące ustawy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (projekt rządowy) jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na 2018 r. i ma zapewnić jego prawidłową realizację. Przewiduje m.in. zamrożenie, z pewnymi wyjątkami, funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej, a także zamrożenie maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz podmiotami prawnymi. Z Funduszu Pracy mają być finansowane staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Najważniejsze propozycje związane ze świadczeniami w sektorze finansów publicznych dotyczą: utrzymania na poziomie z 2017 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także pracowników uczelni publicznych. Ustawa przewiduje, że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą finansowane zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pogrzebowe, a także koszty obsługi tych świadczeń. W ramach Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zwiększony zostanie udział środków funduszu celowego na zadania związane ze zdrowiem publicznym w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–20. Przewidziano też umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, których termin spłaty przypada na 31 marca 2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) znosi górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, podobnie jak w wypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta ma zostać również wprowadzona w odniesieniu do składek płaconych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ustawa o rynku mocy (projekt rządowy) przewiduje wprowadzenie obok rynku energii elektrycznej rynku mocy, dzięki czemu elektrownie otrzymają dodatkowe środki pozostawanie w gotowości do dostarczenia mocy. Głównym elementem rynku mocy mają być aukcje na moc (tzw. obowiązek mocowy) organizowane przez operatora systemu przesyłowego, czyli przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Zapotrzebowanie na moc ma określać minister energii po zasięgnięciu opinii prezesa URE. Zgodnie z ustawą w 2018 r. mają się odbyć aukcje główne na dostawy mocy w latach 2021–23. Wyjątkowo odbędą się wtedy 3 aukcje: na moc w latach 2021, 2022, 2023. Od 2019 r. odbywać się będzie 1 aukcja rocznie na rezerwację mocy 5 lat naprzód. Takie rozwiązanie ma zapewnić dodatkowe pieniądze dla sektora wytwarzania pozwalające na odbudowę i modernizację jednostek wytwórczych. Ustawa zakłada, że od 2021 r. konsumenci będą ponosić specjalną opłatę mocową; na rachunkach za prąd zostanie wydzielona pozycja z tytułu płatności za moc.

Przeprowadzono ponadto drugie czytanie 4 projektów uchwał okolicznościowych.

W uchwale o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (projekt grupy senatorów) Senat przypomina historię jednego z najstarszych uniwersytetów w Polsce, idea utworzenia którego zrodziła się w lutym 1918 r. wśród Polonii w Petersburgu. W uchwale mowa też o erze wolności dla tej katolickiej uczelni po 1989 r. „W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą” – głosi uchwała.

W uchwale w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (projekty 2 grup senatorów) Senat oddaje hołd powstańcom wielkopolskim i „zwraca się do organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji obywatelskich, by w swych działaniach popularyzowały wiedzę o zwycięstwie Wielkopolan jako wspólnym ogniwie naszej polskiej tożsamości”.

W uchwale w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła (projekt grupy senatorów), Senat „ustanawia rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła w trosce o to, aby Naród Polski wspomniał i oddał należny hołd Polakom spod Znaku Rodła z okresu międzywojennego XX wieku, Polakom, którzy trwali przy mowie i wierze ojców”.

W uchwale w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski (wniosek senatora Jana Żaryna) Izba „składa hołd zarówno przywódcom polskim, politykom i dowódcom, jak i tym wszystkim, którzy w latach zmagań o wolną i niepodległą Polskę dali świadectwo swej miłości do Ojczyzny i wpisali się swą postawą w piękne strofy wiersza Leopolda Staffa: «Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!»”.

51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
51. posiedzenie Senatu -...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito