Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

51. posiedzenie Senatu - pierwszy dzień

5 grudnia 2017 r. zakończył się pierwszy dzień 51. posiedzenia Senatu. Izba omówiła 13 ustaw oraz przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowela przewiduje m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych w ciągu roku w transporcie, zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW, co powinno zagwarantować stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów.

Przed przystąpieniem do obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych niedawno senatorów poprzednich kadencji: Teresy Urniaż-Grabowskiej, Jerzego Kłoczowskiego i Kazimierza Pawełka.

Senat omówił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która wprowadza mechanizm podzielonej płatności, mający uszczelnić system podatku od towarów i usług, ograniczając jego wyłudzenia z użyciem tzw. znikających podatników, zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, większą pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji, a także zapobiegać unikaniu płacenia podatku. Wprowadzone rozwiązanie zmienia technologię w systemie rozliczeń międzybankowych. Umożliwi ona podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w 2 strumieniach finansowych: w strumieniu netto i w strumieniu VAT. Kwota netto będzie dostępna dla kontrahenta w tradycyjny sposób bez ograniczeń, a VAT będzie wpływał na specjalnie dedykowane temu konto. Mechanizm ten będzie dobrowolny. Ustawa wprowadza jednak system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego.

Izba rozpatrzyła ustawę o dystrybucji ubezpieczeń (projekt rządowy), która implementuje przepisy unijne, dotyczące zarówno dystrybucji ubezpieczeń, jak i pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także zapewnia niezakłóconą konkurencję między podmiotami oferującymi ubezpieczenia. Ustawa ma wzmocnić ochronę klienta zawierającego umowę ubezpieczenia. Zakłada, że klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń. Wprowadzono też nową kategorię ‒ agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, a także szczególne regulacje, dotyczące np. ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Dystrybutorami ubezpieczeń będą zarówno pośrednicy ubezpieczeniowi, jak i zakłady ubezpieczeń.

Senat dyskutował nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (projekt rządowy). Ustawa zmienia przepisy, zgodnie z którymi od 1 stycznia 2018 r. powinno zostać utworzone Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej, podległe szefowi KAS, mające dostarczać usługi informatyczne jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy nowelizacji zadanie to zostanie przejęte przez obecnie istniejącą jednostkę budżetową Ministerstwa Finansów – Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF), która będzie dostarczać usługi informatyczne dla całego resortu finansów.

Rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), której celem jest stworzenie ram prawnych dla realizacji projektów strategicznych, przewidzianych w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Ustawa przewiduje, że w Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie utworzony Krajowy Fundusz Gwarancyjny, który w większym stopniu niż inne instrumenty ma zmobilizować prywatne środki na cele rozwojowe. Reforma obejmie dotychczasowy system wykorzystania instrumentów gwarancyjnych. Zamiast programu udzielania gwarancji de minimis, odnawianego przez kolejne rozporządzenia ministra finansów, zostanie utworzony system zapewniający przedsiębiorcom trwały i stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (projekt rządowy), którą zajął się Senat, wprowadza regulację umożliwiającą ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych podatkowych podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, a także podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów. Ustawa ma na celu zwiększenie kontroli publicznej poprzez weryfikowanie, czy podatki płacone są w miejscu generowania zysków przez największe podmioty.

Senatorowie debatowali nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy). Przewiduje ona, że zostanie zwiększony dostęp do świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzięki zwiększeniu wymiaru finansowania systemu ochrony zdrowia. Dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, na które czas oczekiwania jest szczególnie długi. Dodatkowe środki zostaną też skierowane przede wszystkim na finansowanie świadczeń ujawnionych w wyniku analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, określonej w mapach potrzeb zdrowotnych, a także tych związanych z zapewnieniem szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Docelowo na ochronę zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 6%. PKB.

Izba omówiła ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która ma rozwiązać problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy za udział w czynnościach wyjaśniających organów podlegających samorządom, m.in. straży gminnych i miejskich. Nowela przewiduje, że koszty postępowań w sprawach o wykroczenia będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa (czynności wyjaśniające prowadzone przez policję, organ innej państwowej osoby prawnej) lub jednostkę samorządu terytorialnego (czynności prowadzone przez straż gminną lub miejską), a następnie rozliczane adekwatnie do odpowiedzialności za wynik postępowania. Chodzi m.in. o zwrot należności za stawiennictwo świadka w trakcie czynności prowadzonych przez straż gminną lub straż miejską, czyli np. zwrot kosztów dojazdu na przesłuchanie lub utraconego dochodu z powodu stawienia się na wezwanie, a także inne wydatki, np. koszty noclegu.

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego (projekt sejmowej Komisji do Spraw Petycji), która dostosowuje terminologię 5 ustaw do aktualnego stanu prawnego. Przewiduje zmiany m.in. w kodeksie pracy, ustawie o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli i kodeksie wyborczym.

Senatorowie zajęli się ustawą o Instytucie Solidarności i Męstwa (projekt poselski), która zakłada powołanie instytutu i określenie jego organizacji i zadań. Instytut ma inicjować, podejmować i wspierać działania upamiętniające i honorujące osoby żyjące, zmarłe lub zamordowane, zasłużone dla narodu polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą „w dziele pielęgnowania pamięci lub niesienia pomocy osobom narodowości polskiej lub obywatelom polskim innych narodowości będącym ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych” od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Takim osobom instytut będzie mógł przyznawać nagrody finansowe. Działalność instytutu ma mieć charakter badawczy i popularyzować zagadnienia dotyczące m.in. pomocy Polakom w czasie II wojny światowej. Instytut będzie mógł także zgłaszać kandydatury do odznaczeń krzyżami: Zachodnim i Wschodnim.

Izba przedyskutowała ustawę o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która powołuje inspektora nadzoru wewnętrznego i wspomagające go Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW), podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Zadaniem inspektora będzie wspomaganie ministra w sprawowaniu nadzoru m.in. nad podległymi mu służbami, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownikami zatrudnionymi w tych służbach. Do zadań BNW ma należeć weryfikowanie kandydatów na wyższe stanowiska w tych formacjach, a także na stopnie generalskie. Biuro będzie analizować i oceniać czynności operacyjno-rozpoznawcze, prowadzone w Policji i Straży Granicznej. Nowe przepisy nie przewidują likwidacji biur spraw wewnętrznych, działających w komendach głównych Policji i Straży Granicznej. BNW ma działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu.

Senatorowie omówili ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która przewiduje, że katalog osób, które będą mogły zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni, zostanie poszerzony o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Nowelizacja powinna też ułatwić zakładanie spółdzielni dzięki zmniejszeniu z 5 do 3 liczby założycieli i wprowadzeniu nowego profilu spółdzielni socjalnej o tzw. charakterze usługowym. 

Izba pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Dostosowuje ona polskie prawo do unijnych przepisów, m.in. dyrektywy w sprawie odpadów, która daje państwom członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych warunków klimatycznych na efektywność produkcji energii elektrycznej. Nowela reguluje m.in. sprawy przewozu odpadów, dzieląc je na niebezpieczne, które będą podlegać przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych, oraz pozostałe, podlegające przepisom ustawy o odpadach. Nowe przepisy mają też przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom w gospodarce odpadami i wspierać walkę z „szarą strefą”.

51. posiedzenie Senatu (fot....
51. posiedzenie Senatu (fot....
51. posiedzenie Senatu (fot....
51. posiedzenie Senatu (fot....
51. posiedzenie Senatu (fot....
51. posiedzenie Senatu (fot....
51. posiedzenie Senatu (fot....
51. posiedzenie Senatu (fot....
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito