Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Informacja o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na przyszły rok

Projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2018 przewiduje wydatki w łącznej wysokości 211.093 tys. zł, w tym 100.000 tys. zł na dotacje celowe udzielane podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Planowane wydatki są o 31.732 tys. zł, tj. o 17,7% wyższe od wydatków Kancelarii Senatu zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017. Wzrost wydatków nastąpił w szczególności w pozycjach budżetu dotyczących finansowania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zaplanowane na ten cel wydatki są wyższe w stosunku do 2017 r. o 25.000 tys. zł, tj. o 33,3%. Wzrost budżetu w tym obszarze działań realizowanych przez Senat wynika przede wszystkim z potrzeb zgłaszanych przez środowiska polonijne oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe. Dotychczasowe środki przeznaczone na wspieranie Polonii i Polaków za granicą pozwoliły w 2017 r. na sfinansowanie jedynie 27% kosztów realizacji zadań, objętych wnioskami o udzielenie dotacji celowych.

Ponadto w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano dodatkowe środki na organizację dwóch ważnych spotkań międzynarodowych. Wiosną przyszłego roku odbędą się w Warszawie doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO oraz szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Zwiększone zostały również wydatki w pozycjach budżetu dotyczących funduszu wynagrodzeń i pochodnych.

Intencją Senatu jest, aby senacki budżet na Polonię wzrastał corocznie w miarę możliwości budżetu państwa.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito