Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Projekt – senatorowie chcą nadać dodatkowe uprawnienia osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy

Senator Jerzy Czerwiński

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Ustawodawcza i Komisja Zdrowia 9 listopada 2017 r. przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Połączone komisje projekt przyjęły i rekomendują go Izbie.

Został on zgłoszony przez grupę senatorów, a jego sprawozdawcą jest senator Jerzy Czerwiński.

Celem projektowanej ustawy jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej dodatkowych uprawnień związanych z uzyskaniem możliwości dostępu poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych i do usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz do opieki społecznej. Te ostatnie obejmują prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

Uprawnienia te nie wymagają dodatkowych wydatków, są więc neutralne z punktu widzenia budżetu państwa. O takie zmiany wnosili członkowie Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, wskazując, że zasadnicza większość z tych osób to dziś ludzie starsi, schorowani, wymagający zwiększonej troski i opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz socjalnej. 

Uprawnienia takie byłyby analogiczne do tych, które w chwili obecnej mają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych. Skutkiem prawnym ustawy będzie więc częściowe ujednolicenie uprawnień przysługujących różnym grupom poszkodowanych Polaków.

Aby te uprawnienia były możliwe do zrealizowania, konieczne jest wyposażenie osoby uprawnionej w odpowiednią legitymację, którą mogłaby ona okazywać urzędom, placówkom i instytucjom

Szacunkowa liczba obecnie uprawnionych wynosi około 100 tys. osób.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito