Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

48. posiedzenie Senatu – drugi dzień

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/przebieg,493,2.html#h1_319 października 2017 r. zakończyło się 2-dniowe 48. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie wysłuchali sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014‒15. Podjęli także uchwałę w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce.

Senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć bohaterskiego kapłana bł. Jerzego Popiełuszki w 33. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

Izba podczas 48. posiedzenia rozpatrzyła 9 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Zdecydowano o odrzuceniu projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Poprawkę, która wskazuje, że odpowiedzialność za wykroczenie polegające na uniemożliwieniu autoryzacji dotyczy wyłącznie dosłownie cytowanych wypowiedzi, a także doprecyzowuje przepis, który wyłącza karalność nieautoryzowanych publikacji niektórych wypowiedzi wprowadzono do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (projekty rządowy i komisyjny). Nowelizację uchwalono w wyniku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, kwestionującego nieprecyzyjne przepisy dotyczące autoryzacji wypowiedzi udzielonej dziennikarzowi. Nowela m.in. nakłada na przedstawicieli mediów obowiązek poinformowania osoby udzielającej wypowiedzi o przysługującym jej prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić takiej osobie autoryzacji takiej wypowiedzi, jeśli nie publikowano jej wcześniej lub została wygłoszona publicznie. W ustawie zawarto też rozwiązania korzystne zarówno dla dziennikarzy, jak i czytelników. Przewiduje ona, że w razie zgłoszenia żądania autoryzacji trzeba jej będzie dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 (dzienniki) lub 24 godzin (czasopisma) od momentu zapoznania się z tekstem przewidzianym do publikacji, chyba że osoba udzielająca informacji umówi się inaczej z dziennikarzem. Zamiast odpowiedzialności karnej nowela wprowadza odpowiedzialność wykroczeniową w wypadku publikacji wypowiedzi bez umożliwienia jej autoryzacji. Nowe przepisy usuwają ponadto z ustawy odwołania do PRL.

Senat wprowadził także 5 poprawek językowych, redakcyjnych, porządkujących do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (projekt rządowy), która reguluje zasady i tryb przyznawania dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tzw. prewencji wypadkowej (działalność mająca na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym). Nowela określa m.in. kwoty wydatków na prewencję wypadkową w wysokości od 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; zasady konkursu o dofinansowanie, przeprowadzanego przez prezesa ZUS; maksymalną wysokość dofinansowania. Ustawa ustala także zasady przekazania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy zadań dotyczących oceny merytorycznej projektów w tym zakresie.

Izba bez poprawek przyjęła następujące ustawy:

Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (projekt prezydencki), która zakłada m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solarium przez osoby poniżej 18. roku życia. Nakłada też obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z nich i całkowicie zakazuje promocji i reklamy tego typu usług.

Ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (projekt rządowy). Jej  celem jest uregulowanie zasad i sposobu wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu trwałej utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa określa osoby uprawnione do otrzymania rekompensaty, przedsiębiorstwa zobowiązane do jej wypłacenia, a także wysokość tego świadczenia. 

Ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która tworzy ramy prawne umożliwiające realizację programów pilotażowych w zakresie organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, pozwalające sprawdzić w praktyce, czy proponowane zmiany w systemie ochrony zdrowia są skuteczne w zakresie organizacji, wykonania lub sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Nowela ma również na celu uproszczenie i doprecyzowanie procedury tworzenia programów polityki zdrowotnej, a także standaryzację podejmowanych działań.

Ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (projekt rządowy). Przewiduje ona objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy osobom, które nie mają stażu pracy wynoszącego 20/22 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, gwarancją kwoty najniższego świadczenia przewiduje. Wprowadza ona rozwiązania zmierzające do objęcia tych emerytur gwarancją kwoty najniższego świadczenia odpowiednio w wysokości 1000 zł (wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (wysokość najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), z wyrównaniem od 1 marca 2017 r. Nowelizacja wprowadza ponadto regulację, uniemożliwiającą uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę (wyjątek to renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego).

Ustawę o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (projekt rządowy), która ma na celu wykonanie obowiązków, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Nowela wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów tego rozporządzenia.

Ustawę o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (projekt rządowy). Konwencja ma na celu wypracowanie rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania, np. e-handel, ceny transferowe, nadużywanie umów o unikanie podwójnego opodatkowania, sztuczne tworzenie wartości niematerialnych.

Ustawę o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (projekt rządowy).  Przewiduje ona ratyfikację tego protokołu przez prezydenta, co przyczyni się do pogłębiania współpracy między Polską a Ukrainą w sferze ochrony porządku prawnego i publicznego obydwu państw, a także wzrostu skuteczności współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji.

Izba przeprowadziła ponadto drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (projekt Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) i postanowiła go odrzucić. Miał on na celu przyznanie prawa do świadczenia kompensacyjnego nauczycielom praktycznej nauki zawodu zatrudnionym w placówkach kształcenia praktycznego. Projektowana nowela stanowiła realizację postulatu petycyjnego (P-IX-12/16).

Izba podjęła uchwałę w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce (inicjatywa senatora Jana Żaryna). Senat w tej uchwale „gratuluje im dorobku, dziękuje za ich wkład w polską kulturę i twórczą obecność w naszej historii oraz życzy kontynuowania osiągnięć ich przodków we wspólnej ojczyźnie, dla ich i jej dobra”. Na sali obecni byli przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii Ara Babloyan oraz ambasador tego kraju w Polsce Edgar Ghazaryan. Podjęciu senackiej uchwały towarzyszyło otwarcie wystawy „Ormianie w Polsce".

Senatorowie podjęli uchwałę w 55. rocznicę śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka (projekt grupy senatorów), w której oddano hołd pamięci metropolity lwowskiego, który do 1946 r. mimo represji w heroiczny sposób sprawował posługę dla rodaków pozostałych we Lwowie, późniejszego nieugiętego pasterza metropolii krakowskiej. Jolanta Baziak-Jankowska, siostrzenica arcybiskupa, była obecna na obradach Izby. Podjęciu uchwały towarzyszyła wystawa przypominająca postać tego niezłomnego kapłana oraz prezentacja filmu dokumentalnego „Wygnaniec” w reżyserii Bogusławy Stanowskiej–Cichoń, poświęconego życiu i działalności arcybiskupa.

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito