Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Trwa senacki nabór ofert na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. Nabór ruszył 16 października 2017 r. Po raz pierwszy będzie wyłącznie elektroniczny. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert, dostępnego pod adresem https://generator.senat.gov.pl

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Projektowany przyszłoroczny budżet Senatu przewiduje kwotę 100 mln zł na opiekę nad Polonią.

Oferty mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19. Są to następujące kierunki: "Edukacja", "Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego", "Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania", "Media polonijne", "Infrastruktura polonijna" oraz "Pomoc charytatywna i socjalna".  

Oferta może dotyczyć tylko jednego kierunku działania. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego obiektu budowlanego w przypadku zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie.

Do oferty należy dołączyć kopie listów intencyjnych od beneficjentów ze środowisk polonijnych lub polskich  za granicą, potwierdzające ich aktywny udział w opracowaniu zadania lub zobowiązanie do czynnej współpracy z oferentem w jego realizacji.   

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:

  • dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) – upływa w dniu 6 listopada 2017 r.,
  • dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – upływa w dniu 20 listopada 2017 r.,
  • dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – upływa w dniu 27 listopada 2017 r.,
  • dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – upływa w dniu 30 listopada 2017 r. 

Zadania mają być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Wszelkie pytania dotyczące naboru ofert powinny być wysyłane na adres: dotacje@senat.gov.pl. Wyjaśnień udzielają też pracownicy Biura Polonijnego pod numerami telefonów:

(22) 694 9036,  -9264, - 9135 , -9556. 

Treść ogłoszenia o naborze ofert

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito